simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܟܠܗ̇
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ
BarḤadbš:FoundSch . ܐܦܠܐ ܕܝܢX ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܦܫ ܗܢܐ
IšoMerv:ComOT ܗܟܢܐ ܘܐܝܢܐ ܕܡܬܕܒܪ ܒܬܪ ܚܠܡܐ̈ ܣܪܝܩܐ̈ .
BarKoni:Schol ܘܬܦܗܐ ܕܠܐ ܫܒܝܠ ܒܬܪ ܣܢܝܬܐ̈ ܃ ܘܬܨܛܥ
Sahd:BookPerf ܬܪܥܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܢܩܢܐ ܒܬܪ ܥܡ̣ܠܝܢ̈ : ܘܢܫܘܛ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܘܥܠܗ̇ܝ ܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ
SevAnt:LuqGramm ܠܬܪܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܂
PhiloxMab:Disc ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ ܇ ܕܢܩܕܡܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܒܪܝܐ ܗܘܬ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܫܒܬ ܘܚܘܝܬ
Eph:memHom ܘܗܟܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝܫܘܥ ܒܬܪ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ XX ܡܪܝ
BarKoni:Schol ܂ ܠXܢܘܪܣܝܝܝ ܝXܢ ܒܬܪ ܕܦ̣ܩ X ܂
SevAnt:LuqJul ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܝ̈ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܠܐ ܙܐܦܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝXܢ ܒܬܪ ܢܕܝܘܬܐ ܂ Xܘ·ܢܝ
SevAnt:LuqJul ܡܬܡܒܠܢܐ ܒܒܣܪ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . -
Chrys:ComJohn1 ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܡܠܝ ܒܩܘܡܬܗ ܣܓܝܐܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܐܬ ܢܩܝܡܝܘܗܝ ³ܘܠܐ
EliaNis:Chron ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܬܪ ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܇ ܠܘ
P:Matt [AB] . ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܐܡ ܐܢܐ ܕܝܢ