simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܛܥܘ ܒܬܪ ܒܥܠܐ : ܘܥܒܕܘ
ActsMiaphysites ܛܝܡܬܐܘܣ 7ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܒܬܪ ܕ ܂ ܘܣܩܘܪܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܘܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܬܘܒ
SevAnt:CathHom ܘܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ 1ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܚܕ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܠܡ ¹⁴⁵ܐܒܐ
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܇
PhiloxMab:epMonksSen . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܣܡܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ
Chron1234 ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܇ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܂
BarEbr:CandSanc ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܪܝܓܢܝܣ . ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܡܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܘܪܫܠܡ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܢܐܪܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ
Tim1:Epist ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܪܪ
Chron1234 ܘܢ ܚܡܬܟܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܒܥܠܟܝ ܂
SynWestSyr . X0ܘܐܢ ܐܡܗܝܢ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝܢ ܬܡܘܬܝ ܕܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܥܡ̣ܠ : ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܣܒܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈
Eph:madFaith ³ܢܐܡܪ ܕܠܡܐ ܢܬܬܘܐ ܒܬܪ ܕܐܡܪ ܢܢ 7ܢܐܠܦ
JulRom ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܼܠ{ܡ} <ܚ> ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ
SynOr ܒܝܕ ܕܛ̇ܥܫ ܘܦ̇ܗܐ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܘܕܐ
SynWestSyr ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܣܝܒܘܬܐ .
P:TweProph [AB] ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܒܬܪ ܐܝܩܪܐ ܫܕܪܢܝ ܥܠ
SophrJer:epArcadCyp ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܒܬܪ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡܠܐ̈