simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܟܠܗ̇ ܩܛܝܓܪܢܘܬܐ ܡܠܝܐ . ܐܦܢ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܬܡܢ ܆ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
JulRom   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܫܢܕܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܟܠ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܢ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
BarḤadbš:FoundSch ܥܘܢܕܢܗ ܦܫ ܗܢܐ ܥܢܝܢܐ . ܐܠܐ ܒܝܕ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܟܫܝܪܐ̈ ܗ̣ܘܘ ܒܬܪ . ܘܥܒܕ ܬܡܝܢ ܟܢܘܫܝܐ ܪܒܐ ܕܐܣܟܘܠܐ . ܐܦܠܐ ܕܝܢX
IšoMerv:ComOT ܚܠܡܐ̈ ܣܪܝܩܐ̈ . [11 ( 11 ) ]ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܇ ܘܡܬܗܦܟ ܘܚ̇ܙܐ ܕܠܝܬ ܪܕܘܦܐ . ܗܟܢܐ ܘܐܝܢܐ ܕܡܬܕܒܪ
BarKoni:Schol ܣܢܝܬܐ̈ ܃ ܘܬܨܛܥ ܢܟܝܢܐ̈ ܠܝܬܗ̇ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܫܦܝܪ ܚܓܗ̇ ܝ ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܒܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܘܬܦܘܩ ܘܬܦܗܐ ܕܠܐ ܫܒܝܠ
Sahd:BookPerf ܥܡ̣ܠܝܢ̈ : ܘܢܫܘܛ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܟܕ ܚ̇ܝܪܝܢܢ ܒܗܠܝܢ X ܒܬܪ . [81]ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܐܢ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܢܩܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ ܘܐܬܒܩܐ ܕܬܡܢܝܐ̈ ܟܘܢܝܐ̈ ܛܟܣ ܘܣܕܪ ܒܬܪ ܓܢܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܘܥܠܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܕܚܕܝܘܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܦܪܫܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܇ ܗܕܐ ܒܬܪ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܚܒܒ ܐܢܬ ܃ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܬܪܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܓܡܝܪܘܬܐ ܇ ܕܢܩܕܡܘܢ ܢܐܠܦܘܢ ܇ ܕܚܝܠܐ ܡܚܝܠܢܐ ܕܪܘܚܐ ܒܬܪ . ܕܢܙܟܘܢ ܒܗ̇ . ܐܠܐ ܠܓܘܪܓܐ ܕܗܠܝܢ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܢܫܒܬ ܘܚܘܝܬ X· ⁸ܒܪܝܬܗ̇ ܒܝܕ ܬܫܡܫܬܗ̇ ܒܠܠܝܐ ܒܬܪ . ܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܢܫܒܐ ܗܘܬ̣ . ܡܛܠ ܕܠܗܕܐ ܗ̣ܘ ܒܪܝܐ ܗܘܬ .
Eph:memHom ܦܬܓܡܘܗܝ̈ XX ܡܪܝ ܗܕ ܐܢܬܬܐ ܕܩܝܡܐ ܒܬܪܥܐ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܒܬܪ ܐܢܐ ܠܗ ܘܠܪܘܡܐ ܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܘܗܟܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝܫܘܥ
BarKoni:Schol ܕܦ̣ܩ X ܂ ܝXܫܪܝܐ̣̈ ܂ ܐܪܝXܝ ܝXܘܝܒܬẌ - ܂ XܩX X ܂ ܒܬܪ X ܂ ܕXܬ ܝܘ̣X ܒܢܬܝܘܢ X - ܂ ܟܕ ܪXܢܢܘ ܂ ܠXܢܘܪܣܝܝܝ ܝXܢ
SevAnt:LuqJul ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܠܐ ܙܐܦܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܪܕܝܬ . XXXX1 ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܟܬܒܬ ܣܡܬ ܘܟܕ ܐܢܐ ܙܥܘܪܐ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܢܕܝܘܬܐ ܂ Xܘ·ܢܝ ܝܘXX ܝܝ ܫܪܝܪܬܐ ܘܝXܝ ܕXܠ̣ܬ ܫܝXܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܟܠ ܟܠX ܠܐ ܢܚ̇ܝXܐ ܇ ܢܝܢܘ ܢ ܕXܝXܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝXܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . - . ¹⁷ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܚܪܡ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܠܐ ܡܬܡܒܠܢܐ ܒܒܣܪ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܫܬܡܠܝ ܒܩܘܡܬܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܕܐ ܐܣܒܪܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܠܘ ܟܕ ܒܬܪ ܓܝܪ ܨ ܒܘܬܐ ܠܡܣܬܒܪܘ ܕܗ ܓܓܐ ܗܝ ܘܫܪ ܓܪ̈ ܓܝܬܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܐܬ ܢܩܝܡܝܘܗܝ ³ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܝܟܐ ܡܛܬ ܨ ܒܘܬܗ ܕܛܠܝܐ ܒܬܪ . ܚܘܬ ܠܡ ܓܝܪ ܥܕ ܠܐ ²ܡܐܬ ܒܪܝ . ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ ܕܡܓܗܝ ܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܥܣܪ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
PhiloxMab:ComMattLuke ܩܝܡܬܗ ܇ ܠܘ ܡܛܠ ܕܣܢܝܩ ܗܘܐ ܕܢܐܟܘܠ ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܕܒܝܕ ܒܬܪ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܐܟ̣ܠ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܦ ܡܢ
P:Matt [AB] ܕܩܐܡ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܩܕܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܓܠܝܠܐ ܀ ܥܢܐ ܟܐܦܐ ܂ ܘܐܡܪ ܒܬܪ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܁ ܕܐܡܚܐ ܠܪܥܝܐ ܂ ܘܢܬܒܕܪܘܢ ܥܪܒܐ̈ ܕܥܢܗ . ܡܢ