simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarAphton:ActsSev ܕܝܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܝܠܦ ܕܟܠܗܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܠܗܘܢ ܘܢܫܩ Xܢܘܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Tim1:Epist ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܝ ܕ
Ps-Dion:ChronZuq ]̇ܗܝ̣ ܡܠܟܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܟܣܘܪܝܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܒܡܓܢܢܘܬܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܕܬ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܒܝܕ
JnEph:EccHist ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܂ X Xܝ
JnEph:ActsEastSaints ܛܢܢܐ . ܘܡܢX ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕ̈
JnEph:EccHist ܗܘܘ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܕܦܩ̣ܕ
P:Deut [AB] ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈
PhiloxMab:epPatricius ³⁴ܡܬܦܠܚܢܐẌ ³ܡܢ X ܒܬܪ . . --
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡܪ̣ ܕܐܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܝXܝ̇ܝܐ ܢܡܐܝXܪ ܝXܢ ܒܬܪ ܢܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝXܬܦܫܩܢܝܬX
Ath:Treatises ܐܬܩܒܪ ܐܕܡ ܡܢ ܒܬܪ ܠܘܛܬܐ . ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܚܘܫܒܐ ܢܟܦܐ ܕܡܬ̇ܬܝܬܐ ܒܬܪ ܟܢ ܇ ܢܕ̣ܚܩܝܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܒܝܘܡ ܢܢXܫܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܘܣܘܠܩܐ ܂
JacSer:memEpiph ܩܠܗ ܘܐܬ݂ܪܡܝܬ݀ ܗܘܬ݂ ܒܬܪ ܡܠܘܗܝ̈ ܘܣܒ݂ܪܬ݀ ܗܘܬ݂
P:2Chr [AB] ܗܢܐ . ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ :
IšoMerv:ComPs ܘܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܠܒܐ ܒܬܪ ܥܩܒܬܗ̈ ܕܙܕܝܩܐ ܪܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܠܝܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܙܗܪܗ ܠܐܚܐ