simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarAphton:ActsSev ܡܦܩܬܗ ܝܠܦ ܕܟܠܗܘܢ ܐܬܪܕܦܘ ܟܬܒ ܬܘܒ ܆ X ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܢܫܬܠܡ ܆ ܘܒܓܘܡܨܐ ܥܡܝܩܐ ܢܦܠ . ܘܠܘܬ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܕܣܒܪܘܗܝ ܠܝܥܩܘܒ ܡܛܠ ܝܘܣܦ . X ܘܥܠ ܒܬܪ ܕܐܬܟܣܝ ܡܢܗܘܢ ܘܫܢ̣ܩ ܐܢܘܢ . ܘܐܬܓܠܝ ܠܗܘܢ ܘܢܫܩ Xܢܘܢ
Tim1:Epist ܥܡܕܐ ܝ ܕ ܠܢ ܘܕܒܝܬ ܐܝܕ̈ ܢ ܢܬܩܒܠܘܢ ܂ ܟܕ ܛܒ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܡ̣ܢ 3ܗܪܣܝܣ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܠܥܕܬܐ ܐܬ̇ܝܢ ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܡ̣ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܝܬܬ̇ ܂ ܘܟܠܢܫ ܒܬܪ ܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܠܘܬ [ܡܠܟܬܐ ܂ ܕܐܦ ]̇ܗܝ̣ ܡܠܟܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܚܕܬ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܒܝܕ ܥܡܕܗ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܘܩܐ ܒܝܘܒܠܐ ܒܬܪ X 31 ܕܠܗ̇ ܫܪܪ ܐܦ ܐܒܐ ܒܝܕ ܩܠܗ ܘܪܘܚܐ ܒܡܓܢܢܘܬܗ . ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܂ X Xܝ ܝܝ ܒܬܪ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܘܪܘ̇[ܙ ܒܬܪ ܐܬ̇ܬܠܡܕܘ ܘܥ̣ܡܕ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܬܘܒ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕ̈ ܫܢܝܐ ܕܗܕܐX ¹ܬܫܡܫܬܐ ܪܒܬܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܪܝ ܦܠܢ . ܛܢܢܐ . ܘܡܢX
JnEph:EccHist ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܕܦܩ̣ܕ ܡ̇ܠܟܐ ܐܬܟ̣ܬܒ ܐ̣ܝܕܝܩܛܘܢ ܒܩ̇ܬܪܐ ܆ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ ܒܐܪܡ̇ܝ ܐ̣ܝܕܗ ܫ̣ܕܪ ܠܗܠܝܢ ܕܚܒܝ̣ܫܝܢ ܗܘܘ ܀ ܡܢ
P:Deut [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܟܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܒܬܪ . ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܕܚܠ : ܘܠܗ ܦܠܘܚ : ܘܒܫܡܗ ܝܡܝ . ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ
PhiloxMab:epPatricius . . -- X ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܥܠܘ ³⁶ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܒܬܪ ܢܦܫܐ ܀ X ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ³⁴ܡܬܦܠܚܢܐẌ ³ܡܢ X
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ̣ ܕܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ ܐܡܪ̣ . ܐܠܐ ܗܘ̇ ܕܫܕܪܢܝ ܒܬܪ ܡܒܛܠ ܟܕ ܡܚܘܐ . ܕܡܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܢܟܪܙ ܗܘܐ . ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝXܬܦܫܩܢܝܬX ܃ ܘܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܝXܦ ܫܐ ܝܢܝ ܒܬܪ ܝX ܢX ܝXܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܝXܕܝܢ ܢܐ ܝXܝ̇ܝܐ ܢܡܐܝXܪ ܝXܢ
Ath:Treatises ܠܘܛܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܒܒܝܬܝܘܬܐ ܒܬܪ ܕܩܒܪܐ ܕܐܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܫܪܪܝܢ ܓܝܪ ܕܬܡܢ ܐܬܩܒܪ ܐܕܡ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܢ ܇ ܢܕ̣ܚܩܝܗ̇ ܠܗܢܐ ܇ ܘܠܐ ܢܐܬܐ ܣܟ ܠܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ . ܐ̇ ܒܬܪ ܒ̣ܝܫܐ ܘܕܠܘܬ ܪܓܬܐ ܚ̇ܐܪ ܇ ܕܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܢܟܦܐ ܕܡܬ̇ܬܝܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܐ ܘܣܘܠܩܐ ܂ ܢܣܬܟܠ ܝܝ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܆ ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܠܘܩܐ ܐܡ̇ܪ Xܐܣܬܥܪܬ̣ ܒܝܘܡ ܢܢXܫܝܢ ܕܡ̣ܢ
JacSer:memEpiph ܡܠܘܗܝ̈ ܘܣܒ݂ܪܬ݀ ܗܘܬ݂ ܠܗ̇ ܕܗܘܝܘ ܚܬ݂ܢܐ ܕܡܟ݂ܝܪܐ ܠܗ ܒܬܪ ܗܘܬ݂ ܕܒ݂ܠܝܠܐ ܗܘܬ݂ ܫܡܥܬ݀ ܩܠܗ ܘܐܬ݂ܪܡܝܬ݀ ܗܘܬ݂
P:2Chr [AB] ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܕܐܬܩܢ ܝܘܫܝܐ ܨܒܘܬܗ̈ ܕܒܝܬܐ : ܣܠܩ ܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܫܝܐ : ܐܬܥܒܕ ܥܐܕܐ ܗܢܐ .
IšoMerv:ComPs ܥܩܒܬܗ̈ ܕܙܕܝܩܐ ܪܕܝܢ ܘܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܡܡܪܝܢ ܆ ܥܠ ܕܚܙܝܢ ܒܬܪ ܠܗ ܥܠ ܪܫܝܥܐ ܕܡܟܟܗ ܠܙܕܝܩܐ . ܘܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܠܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܙܗܪܗ ܠܐܚܐ ܕܝ̇ܬܒ ܒܩܠܝܬܗ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ⁴ܥܢܝܢܐ ܥܡ ܒܬܪ ܕܐܡ̇ܪ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ ܒܡܐܡܪܐ XXܗ̇ܘ ܕܥܠ ܫܠܝܐ ܇ ܘܡܢ