simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܘܕܦܝܠܝܦܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܙܒܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚܟܝܡܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܒܨܦܪܐ . ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ ܐܠܗܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܡܘܥܐ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts [XX]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܓܐܪܐ ܗܢܐ ܫܢܝܢܐ
IšoMerv:ComOT ܫܢܝܢ̈ ܕܢܒܝܘܬܗ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܒܝܬܐ ܫܠܡܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܫܠܝܘ ܡܢ
P:5Macc [AB] ܫܘܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝܩܕܢܐ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ
JnEph:EccHist ܟܕ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢ̣ܦܐ̈ ܒܝܕ
SynWestSyr ܆ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܪܐ ܥܡܗ̇ ܥܕܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝ ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܝ̇ ܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܐܬܝ̈ ܒܬܪ ܢܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܟܒܐ̈
BarṢal:ComGosp ܡܚ̇ܣܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ X ܕܚ̣ܙܐ
EliaNis:Chron ܡܡܝܢ̈ ܘܫܬܐ ܠܝܠܘܢ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܒܝܘܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܕܘܟܢܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܢ ܕܫ̇ܟ̣ܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܬܕܚܐ ܒܬܪ ܚܡܫܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܘܬܐ ܛܥ̇ܡ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܛܥܝܐ ܘܡܛܥܝܢܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܕܒܩܪܒܐ ܬܩܝܦܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܟܬܒܘ
SevAnt:CathHom ܠܪܡܫܐ ܘܠܙܒܢܐ ܕ ܒܬܪ ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܡܘܕܥܝܢ
BarṢal:ComGosp ܗܘ̣ܘ ܢܒܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܢܘܓܪܐ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬ̇