simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ
ZachSch:ActsSev ܕܗܘ ܡܢ ܠܘ ܒܬܪ ܣܓܝ ܓܒܐ ܠܗ
IšoAdiab:Epist ܗܘܘ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܠܩܘܪܠܘܣ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܪܨܢܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܘܠܒܠܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܘܘܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ
IšoMerv:ComPs . ܗܢܘ . ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܡܕܟܪܝܢ ܦܪܘܩܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܚܪܝܬ ܒܬܪ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܇
Chron1234 ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܦܢܐ ܗܘ̇
PhiloxMab:epMonksSen ⁷ܐܫܬܕܪܘ ܡܚܕܐ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܦܣܩܦܐ̣̈ ܠܡܬܟܢܫܘ̣ ܘܠܡܐܬܐ
Sahd:memSolitar ܘܠܡܣܒ ܨܠ̣ܝܒܗ ܘܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܡܪܢ . ܠܘ
P:Ezek [AB] ܥܠ ܕܛܥܝܬܝܢܝ ܘܐܫܬܕܝܬܝ ܒܬܪ ܕܚܠܬܟܝ̈ : ܘܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩ̇ܪܐ ܕܡܫܒܚ ܠܢ ܒܬܪ ܕܡܪܬܐẌ⁴ ܕܣ̇ܥܪ ܒܐܝܕܝܢ̣̈
BarKoni:ScholUrm ܪܫܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܣܐܡ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܛܒܬܐ ܐܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܒܢܝܐ̈ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܪ ܡܘܫܐ̣ ܂
JacSer:Epist ܡܢ ܫܪܪܐ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝ̣ܢ ܂
SevAnt:CathHom . ܕܒܟܠܗ ܚܝܠܐ ܒܬܪ ܗܠܝXܢ ܕܠܩܕܡܐ̈ ܡܝܬܝܢ̈
ActsMarMaʿIn . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܕܠܐ
P:Sam [AB] ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܇ ܒܬܪ ܫܝܐ ܪܗ̣ܛܘ ܥܡ
BarBahl:SyrLex . ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ ܒܬܪ ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܀