simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܢܐ ܕܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈
ZachSch:ActsSev ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܬܗ ܒܬܪ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܗ
Eph:madFaith ܐܝܬܘܗܝ 81ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܓܠܐ ܠܗ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܢܩܦܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ
HomEpiph X0ܡܪܐ ܕܟܠ ܡܪܡ ܒܬܪ ܥܒܘܕܐ ܗܘܐ ܠܗ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܫܪܐ ܛܒܥܐ̈ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܀ 5ܘܫܡܠܝ
Eph:Adden ܨܪܬܗ̇ ܒܟܪܣܐ ܕܐܡܟ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܥܠ ܪܫܐ
SevAnt:LuqJul : ܘܡܢ : ܒܬܪ : ܡܥܗܕܢܘܬܗ :
BarṢal:ComGosp ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈
Shub:BookGifts ܒܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܒܫܠܝܚܐ̈ ܘܪܕܘ ܒܬܪ ܡܪܢ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ
IšoMerv:ComOT ܫܢܝܢ̈ ܕܢܒܝܘܬܗ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܒܝܬܐ ܫܠܡܬܐ
JacSer:memEpiph ܩܠܗ ܘܐܬ݂ܪܡܝܬ݀ ܗܘܬ݂ ܒܬܪ ܡܠܘܗܝ̈ ܘܣܒ݂ܪܬ݀ ܗܘܬ݂