simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܘܪܫܠܡ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐ ܡܢ ܚܒܪܘܢ
P:Sam [AB] ܗܦܟ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܚܐ ܗܘܐ ܠܐܕܘܡ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܛܠ
P:Sam [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ :
P:Sam [AB] ܠܒܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ .
P:Sam [AB] : ܘܐܩܘܡ ܐܪܕܘܦ ܒܬܪ ܕܘܝܕ ܒܠܠܝܐ .
P:Sam [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙܠܘ ܠܗܘܢ :
P:Sam [AB] ܥܡܐ ܕܪܕܦ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ
P:Sam [AB] ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ ܒܬܪ ܟܘܫܝ . ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ .
P:Sam [AB] ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
P:Sam [AB] ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
P:Sam [AB] ܕܝܘܐܒ : ܘܥܒܪܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
P:Sam [AB] ܫܢܝܢ̈ : ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܫܢܬܐ . ܘܒܥܐ
P:Sam [AB] ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ .
P:Sam [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ : ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܒܠܒܗ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܢܐ ܠܥܡܐ .
P:Tob [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ
P:TweProph [AB] : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ : ܝܗܒܝ̈