simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܐܬܐ ܡܢ ܚܒܪܘܢ . ܘܐܬܝܠܕܘ ܠܕܘܝܕ ܬܘܒ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܢܣܒ ܬܘܒ ܕܘܝܕ ܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܡܚܐ ܗܘܐ ܠܐܕܘܡ ܒܢܚܠܐ ܕܡܠܚܐ : ܘܚܪܒ ܬܡܢܬܥܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ : ܒܪ ܪܚܘܒ ܡܠܟܐ ܕܨܘܒܐ . ܘܥܒܕ ܬܡܢ ܕܘܝܕ ܩܪܒܐ ܟܕ ܗܦܟ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܛܠ ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . </chapter><chapter> ܘܝܕܥ ܝܘܐܒ ܒܪ ܒܬܪ ܠܓܫܘܪ : ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܬܬܘܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ
P:Sam [AB] ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܐܡܪ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܡܠܟܐ : ܐܙܠ ܐܫܠܡ ܢܕܪܝ̈ ܒܬܪ . ܘܐܤܛܝܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠ‍ܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܥܡܗ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܫܬܘܝ ܠܒܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܒܠܠܝܐ . ܘܐܕܪܟܝܘܗܝ ܥܕ ܠܐܐ ܘܡܪܦܝܢ̈ ܐܝܕܘܗܝ̈ : ܒܬܪ : ܐܓܒܐ ܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ : ܘܐܩܘܡ ܐܪܕܘܦ
P:Sam [AB] ܕܐܙܠܘ ܠܗܘܢ : ܣܠܩܘ ܗܢܘܢ ܡܢ ܒܪܐ . ܘܐܙܠܘ ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܡܝܐ̈ ܒܥܘ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ : ܘܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܟܠܝܗܝ ܝܘܐܒ ܠܥܡܐ . ܘܢܣܒܘܗܝ ܒܬܪ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ . ܘܗܦܟ ܠܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܪܕܦ ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܟܘܫܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ : ܠܡܢܐ ܪܗܛ ܐܢܬ ܒܪܝ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܠܟ ܒܬܪ ܒܪ ܨܕܘܩ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܝܘܐܒ : ܡܢܐ ܡܕܝܢ : ܐܪܗܛ ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܒܝܫܠܘܡ ܓܝܪ ܕܡܫܚܢ ܘܐܩܝܡܢ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ : ܒܬܪ ܦܠܛܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܗܫܐ ܬܘ ܢܥܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܢܩܦܘ ܒܬܪ . ܙܠܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܦܢܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܢܩܦܘ ܠܡܠܟܗܘܢ : ܡܢ ܒܬܪ . ܘܦܢܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ ܠܡܐܙܠ ܥܠܘܗܝ . ܘܥܒܪܘ ܒܟܠܗܘܢ ܫܒܛܐ̈ ܒܬܪ ܠܗ . ܘܟܕ ܓܪܗ ܡܢ ܫܒܝܠܐ : ܥܒܪ ܟܠ ܐܢܫ ܒܬܪܗ ܕܝܘܐܒ : ܘܥܒܪܘ
P:Sam [AB] ܫܢܬܐ . ܘܒܥܐ ܕܘܝܕ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܫܐܘܠ ܘܡܛܠ ܒܬܪ . </chapter><chapter> ܨܚ ܠܗ ܘܗܘܐ ܟܦܢܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܕܘܝܕ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܫܢܬܐ
P:Sam [AB] ܗܝܕܝܢ . ܘܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܢܚܬ ܒܬܪ . ܘܥܒܕܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܪܥܝ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܗܝܕܝܢ : ܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܒܓܬ ܥܡ ܦܠܫܬܝܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܩܛܠ ܒܬܪ : ܠܐ ܬܦܘܩ ܥܡܢ ܠܩܪܒܐ : ܘܠܐ ܬܕܥܟ ܫܪܓܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܡܢܐ ܠܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܚܛܝܬ ܒܡܕܡ ܕܥܒܕܬ : ܐܦ ܒܬܪ ܚܡܫܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ . ܘܗܘܐ ܡܛܪܦ ܕܘܝܕ ܒܠܒܗ : ܡܢ
P:Tob [AB] ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ : ܘܢܗܦܟ ܫܪܒܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܢܘܢ ܒܬܪ ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ . ܚܪܒܬܐ ܘܐܦ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܐܦ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܡܢ
P:TweProph [AB] ܪܚܡܝ̈ : ܝܗܒܝ̈ ܠܚܡܝ ܘܡܝ̈ ܘܢܚܬܝ̈ ܘܟܬܢܝ̈ : ܘܡܫܚܝ ܘܟܠ ܒܬܪ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܙܢܝܬ ܐܡܗܘܢ : ܘܒܗܬܬ ܝܠܕܬܗܘܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ