simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܫܥܒܕܗ ܬܚܝܬ ܡXܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢ ܕܝܢ ܩ̇ܒܠ
SevAnt:Epist ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ ܒܬܪ ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ
BarṢal:ComGosp ܀ XX ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܩ̇ܕܡ
SevAnt:LuqGramm X ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܐܡܪ
BarEbr:CandSanc X ܕܗܘܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ
SevAnt:LuqJul ܠܗ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ
IsaacAnt:memHom ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ : ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ .
P:Judg [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܪܚܝܢ̈ :
P:Kings [AB] : ܠܐ ܗܘܘ ܒܬܪ ܐܕܘܢܝܐ .
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ :
JnEph:EccHist ܃ 1ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܒ̣ܘܫܝܐ ܕܬܪ̈ ܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܢܨܛܚܐ ܙܕܝܩܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܇ ܘܢܣܬܠܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܡܢ ܐܢܫܝܢ̣̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚ̇ܝܒ ܘܐܫܬܕܝ ܢܣܛܘܪܝܣ
Eph:memHom ܐܬܬܨܝܪ ܟܣܝܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܠܐ ܘܙܘܥܐ ܕܕܠ
SynWestSyr ܡܬܒܥܐ ܕܢܬܢܛܪ ܡܢ ܒܬܪ ܦܪܢܓܠܝܐ ܘܟܢ ܢܗܘܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܛܥܝܐ ܘܡܛܥܝܢܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܕܒܩܪܒܐ ܬܩܝܦܐ
BarKoni:ScholUrm ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡ̣ܢ ܒܬܪ 5ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ
SevAnt:CathHom ܚ̣ܫܘ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܡܠܝ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܠ̣ܒܟ ܝܘܚܢܢ ܚܠܦ
BarBahl:SyrLex ܒܒܝܬ ܫܓܪܐ ܕܒܐܠܝܢܝ ܒܬܪ ܕܐܟܪܙ ܘܝܩܕ ܬܡܢ