simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܪܝ ܒܐܬܘܬܐ̈ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܥܒܪ . . . ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܚܪܐ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܢ
LiberGrad ܕܫܡܢ ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܦܘܢܩܐ̈ : ܘܗܝܕܝܢ ܡܣܬܝܒ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܚܕܐ ܒܬܪ : ܐܝܟ ܕܛܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܬܩܝܦܐ ܕܦܪܩ ܐܢܘܢ . ܡܢ
SynOr ܚܕ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܡܛܠ ܪܒܘܬܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܀ ܐܦܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܒܚܪܡܐ ܀ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ : ܘܚܕ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܢܝܗܝ : ܘܡܝܬ . ܘܝܘܐܒ ܘܐܒܝܫܝ ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ
SevAnt:LuqJul ܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ : ܒܣܝܡܐ : X ܕܥܠܗܝܢ : ³ܕܣܗܪܘܬܐ̈ : ܘܠܗܕܐ : ܒܬܪ ܬܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܀ ܘܣܒ : ܠܝ : ܬܘܒ : ܠܗ : ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܝܢܢ ܠܗܘܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܡܢ X⁵ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ X XXX X X ܕܗܘܐ .
IsaacAnt:memHom ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ . ܒܚܕ ܪܡܙܐ ܕܪܦܦ ܥܝܢܐ : ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܠܚܘܕ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ : ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܠܒܪܝܬܐ ܀ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ :
P:Judg [AB] ܬܪܝܢ ܝܪܚܝܢ̈ : ܐܬܬ ܠܘܬ ܐܒܘܗ̇ : ܘܥܒܕ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܢܕܪܐ ܒܬܪ ܗܝ ܘܚܒܪܬܗ̇̈ : ܘܒܟܬ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܕܒܚ ܐܕܘܢܝܐ ܥܢܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܥܠ ܟܐܦܐ ܒܬܪ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܫܡܥܝ : ܘܕܥܝ : ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ : ܠܐ ܗܘܘ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܟܪܗ ܒܪܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܡܪܬ ܒܝܬܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܚܣܪܬ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܝܐ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܦܪܢܓܠܝܐ ܘܟܢ ܢܗܘܐ ܕܝ̣ܢܐ . ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܕܡܘܬܗܝܢ ܒܬܪ ܕܝ̇ܢܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܣܝܡ ܀ ܡܗ . ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܡܬܒܥܐ ܕܢܬܢܛܪ ܡܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܐܬܚ̇ܝܒ ܘܐܫܬܕܝ ܢܣܛܘܪܝܣ ܥܡ ܗܪܣܝܣẌ ܕܝܠܗ ܇ ܒܝܕ ܒܬܪ . ܘܬܘܒ̣ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܣܝܡܐ̣̈ ܗ̣ܘܘ XX ܡܢ ܐܢܫܝܢ̣̈ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ ܇ ܘܢܣܬܠܐ ܐܦ ܫܠܝܡܘ ܘܐܡܗ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܓܘܪܐ̈ ܒܬܪ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܡܝܬܪܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܨܛܚܐ ܙܕܝܩܐ
Eph:memHom ܕܚܠܐ ܘܙܘܥܐ ܕܕܠ ܗܘܐ ²0ܒܝ ܡܛܠ ܚܘܒܝ̈ X 59ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ 588ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܚܒܝܒܝ̈ ܒܪܥܝܢܝ ܐܬܬܨܝܪ ܟܣܝܐܝܬ ܡܢ
JnEph:EccHist ܚܒ̣ܘܫܝܐ ܕܬܪ̈ ܢ ܕܒܒܝܬ ܐܦܝܣܩܦܝܘܢ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܇ ܠܐܟ̣ܣܢܕܟܝܢ ܕܡܬ̇ܩܪܝܐ ܕܐ̣ܘܒܘܠܘ ܃ 1ܗ̇ܝ ܕܡܢ
ChronMin ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ ܝܘܚܢܢ ܕ[ܗ̣ܘ ܐܠܟܣܢܕ[ܪܘ]ܣ ܂ ܒܬܪ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܡܘܬܗ̇ 3ܕܗܕܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܘܐܫ̣ܬܠܡ ܝ ܠܡܕܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܕܢ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܕܒܘܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܀ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܣܠܩ̣ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܀ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܡܘܣܦ ܃ ܕܟܕ ܡܨܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܠܗ ܠܪܘܚܐ ܂ ܒܡܥܡܘܕ ܬܐ ܫ̇ܩܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܐܟܘܬܢ ܂ ܘܠܘ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܗܟܝܠ ܫܘܠܡܐ ܕܦܪܘܬܣܡܝܐ ܂ ܕܚܡܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢܢ ܒܬܪ ܕܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܕܡ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡܫܘܕܥ ܠܗܘܢ ܂ ܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܥܬܝܕܐ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܠܡܪܝܐ ܐܝܟ ܐܠܦܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܠܦ ܕܠܐ ܝܝ ܬܬܓܪܦܘܢ