simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ ܗܪܟܐ . ܘܕܙܕܩ ¹ܕܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܢܬܛܝܒX ܒܬܪ ܢܐܠܦܘܢ ܗܠܝܝܢ ܕܡܬܬܪܬܝܢX ܆ ܕܐܓܘܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܐܡܪ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐ ܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܠܠܐ ܦܣܩܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܂ X X ܬܪܝܢ̈ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܥܡܐ̣ . ܐܘ ܕܠܐ ܢܥܪܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܡܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ . ܘܐܣ̣ܪ ܓܝܓܠܐ̈ ܕܡܪܟܒܬܗܘܢ̣̈ . ܐܘ ܕܠܐ ܢܪܕܦܘܢ
BarṢal:ComGosp ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܩ̇ܕܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܓܠܝܠܐ ܃ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܒܬܪ ܐܬܡ̇ܚ̣ܝ ܒܪܗ ܆ ܠܚܫܐ̈ ܘܡܘܬܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܐ ܕܥܠܡܐ ܀ XX ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ : ܒܣܝܡܐ : X ܕܥܠܗܝܢ : ³ܕܣܗܪܘܬܐ̈ : ܘܠܗܕܐ : ܒܬܪ ܬܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܀ ܘܣܒ : ܠܝ : ܬܘܒ : ܠܗ : ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ . ܒܚܕ ܪܡܙܐ ܕܪܦܦ ܥܝܢܐ : ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܠܚܘܕ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ : ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܠܒܪܝܬܐ ܀ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ :
P:Judg [AB] ܬܪܝܢ ܝܪܚܝܢ̈ : ܐܬܬ ܠܘܬ ܐܒܘܗ̇ : ܘܥܒܕ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܢܕܪܐ ܒܬܪ ܗܝ ܘܚܒܪܬܗ̇̈ : ܘܒܟܬ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܕܒܚ ܐܕܘܢܝܐ ܥܢܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܥܠ ܟܐܦܐ ܒܬܪ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܫܡܥܝ : ܘܕܥܝ : ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ : ܠܐ ܗܘܘ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܟܪܗ ܒܪܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܡܪܬ ܒܝܬܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܚܣܪܬ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܝܐ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܝܢܢ ܠܗܘܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܡܢ X⁵ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ X XXX X X ܕܗܘܐ .
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ ܇ ܘܢܣܬܠܐ ܐܦ ܫܠܝܡܘ ܘܐܡܗ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܓܘܪܐ̈ ܒܬܪ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܡܝܬܪܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܨܛܚܐ ܙܕܝܩܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܐܬܚ̇ܝܒ ܘܐܫܬܕܝ ܢܣܛܘܪܝܣ ܥܡ ܗܪܣܝܣẌ ܕܝܠܗ ܇ ܒܝܕ ܒܬܪ . ܘܬܘܒ̣ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܣܝܡܐ̣̈ ܗ̣ܘܘ XX ܡܢ ܐܢܫܝܢ̣̈ ܡܢ
Eph:memHom ܕܚܠܐ ܘܙܘܥܐ ܕܕܠ ܗܘܐ ²0ܒܝ ܡܛܠ ܚܘܒܝ̈ X 59ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ 588ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܚܒܝܒܝ̈ ܒܪܥܝܢܝ ܐܬܬܨܝܪ ܟܣܝܐܝܬ ܡܢ
SynWestSyr ܦܪܢܓܠܝܐ ܘܟܢ ܢܗܘܐ ܕܝ̣ܢܐ . ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܕܡܘܬܗܝܢ ܒܬܪ ܕܝ̇ܢܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܣܝܡ ܀ ܡܗ . ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܡܬܒܥܐ ܕܢܬܢܛܪ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܙܟܘܬܗ ܕܒܩܪܒܐ ܬܩܝܦܐ ܕܣܕܪ ܠܘܩܒܠ ܐܕܡ : ܠܒܪ ܡܢ ܝܬܒܐ ܒܬܪ X ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܕܠܛܥܝܐ ܘܡܛܥܝܢܐ ܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm 5ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ ²ܒܛܪܘܢܘܣ X ܆ ܒܕܡܘܬܐ ܕܓܒܪܐ ܒܬܪ ܠܘܩܐ ܒܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝܚܐ̈ : ܘܠܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡ̣ܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܟܪܙ ܘܝܩܕ ܬܡܢ ܀ ܕܝܡܘܣ ܩܢܛܐ ܘܨ ܕܝܡܐܣ ܗ ܩܢܛܐ ܀ ܒܬܪ ܡܢ ܥܒ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܘܐܫܬܕܝ ܒܒܝܬ ܫܓܪܐ ܕܒܐܠܝܢܝ
JnDalya:Epist ܣܘܟܠܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܗ ܟܕ ܨܿܐܪ ܕܡܘܬܐ̈ ܘܡܪܟܒ ܣܘܟܠܐ̈ ܫܼܪܝ ܒܬܪ ܘܩܢܼܘܢܐ ܕܫܘܼܚܠܦܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܢܕܝܢ ܫܿܪܝ ܗܘܢܐ ܠܡܛܥܐ
ChronMin ܕܝܢ ܡܘܬܗ̇ 3ܕܗܕܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܘܐܫ̣ܬܠܡ ܝ ܠܡܕܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܕܢ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܕܒܘܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܀ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܣܠܩ̣ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܀ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܡܘܣܦ ܃ ܕܟܕ ܡܨܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܠܗ ܠܪܘܚܐ ܂ ܒܡܥܡܘܕ ܬܐ ܫ̇ܩܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܐܟܘܬܢ ܂ ܘܠܘ ܡܢ