simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܓܘ ܙܒܢܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܪܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܠܗ
Ps-Ath:Virg ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ ܒܬܪ ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈
JacSer:memSinWomLordForgav ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܘܠܐ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܐ
P:Judg [AB] ܘܒܪܩ ܪܕܦ ܒܬܪ ܡܪܟܒܬܗ̈ ܘܒܬܪ ܡܫܪܝܬܗ
ZachSch:ActsSev ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܢܪܝܡ
LiberGrad ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ ܒܬܪ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ
LiberGrad ܢܕܥ ܐܢܫ ܕܢܪܗܛ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܘܢܐܬܐ ܢܣܩ
JnSol:OntheSoul ܘܥܠܢ ܠܘܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܬܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܫܪܝ
SynOr ܕܡܝܩܪܝܢ : ܘܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܡܛܠ
P:Sam [AB] ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
HistChurchEast ܫܥܒܕܗ ܬܚܝܬ ܡXܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢ ܕܝܢ ܩ̇ܒܠ
SevAnt:Epist ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ ܒܬܪ ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ
SevAnt:LuqGramm X ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܐܡܪ
BarṢal:ComGosp ܀ XX ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܩ̇ܕܡ
Eph:ComGen&Exd ܐܘ ܕܠܐ ܢܪܕܦܘܢ ܒܬܪ ܥܡܐ̣ . ܐܘ
Eph:ComGen&Exd ܩܢܝܢܐ ܕܦܨܝ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Eph:ComGen&Exd ܗܘܬ ܒܟܪܣܗ̇ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqJul ܐܢܐ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܝܠܝܬܐ̈
Elia:epLeonḤar ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܦܘܠXܢܐ