simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
BarṢal:ComGosp ܘܢܫܥܒܕ ܠܦܓܪܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪ ܨܒܝ̇ܢܐ ܕܢܦܫܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܢܣܒ ܠܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܀ ܀
Chron1234 ܗܘܘ ܂ ܘܡܢ̣ ܒܬܪ ܕܐܟ̣ܠ ܘܐܫܬܝ ܟܣܪܘ
Chron1234 ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܠܘ ܒܢܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܂ ·
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂
Eph:ComGen&Exd ܩܢܝܢܐ ܕܦܨܝ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Eph:ComGen&Exd ܗܘܬ ܒܟܪܣܗ̇ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Eph:ComGen&Exd ܐܘ ܕܠܐ ܢܪܕܦܘܢ ܒܬܪ ܥܡܐ̣ . ܐܘ
SevAnt:LuqJul ܐܢܐ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܝܠܝܬܐ̈
Elia:epLeonḤar ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܦܘܠXܢܐ
Elia:epLeonḤar ܕܗ̣ܘܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆
Elia:epLeonḤar ܘܚܘܝܢܢ : ܪܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܛܠ ܠܗ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܪܝ ܒܐܬܘܬܐ̈
LiberGrad ܐܢܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܡܢ ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܦܘܢܩܐ̈
SynOr ܕܡܝܩܪܝܢ : ܘܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܡܛܠ
P:Sam [AB] ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ