simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܡܦܠܓܘ ܐܘ ܠܡܥܩܡܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܡܪܚܝܢ̈ . ܐܢ ܒܬܪ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܟܢܫܘ ܗܝܕܝܢ ܐܠܨܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܗܟܝܠ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܢܪܝܡ ܡܐܢܐ̈ ܚܘܖܐ̈ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܚܫܝܫܘܬܗ ܢܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܟܝܠ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ
LiberGrad ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ ܝܠܘܕܐ : ܕܡܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܠܘܛ : ܠܐܛ : ܐܦ ܒܬܪ ܕܝܠܝ : ܠܐ ܬܕܡܐ ܒܗܠܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܗܟܢ ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܢܐܬܐ ܢܣܩ ܠܓܡܝܪܘܬܐ . ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܬܪ : ܘܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ : ܕܐܝܟܢ ܢܕܥ ܐܢܫ ܕܢܪܗܛ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܪ . . ܘܡܢ ܕܝܗ̣ܒ ܫܠܡܐ ܒܬܪ : ܠܐ ܡܫܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܬܘܒ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܐܫ̣ܬܠܡܬ̇ ܠܢ ܒܬܪ ܘܥܠܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܆ ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܒܓܘ ܙܒܢܐ̈ ܘܡܢ
Ps-Ath:Virg ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܝܢ ܢܬܝܗܒ ܠܟܝܢ ܛܘܒܐ . ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ
JnSol:OntheSoul ܚܘܬܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܢ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܐܝܟ ܒܬܪ . 28 ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܡܢܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܘܥܠܢ ܠܘܬܗ ܡܢ
JacSer:memSinWomLordForgav ܥܘܠܐ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܐ ܠܐ ܐܫܬܡܫ ܕܡܨܠܠܬܐ ܗܝ ܣܢܝܐ ܕܬܚܛܐ ܒܬܪ ܕܡܘܡܐ ܗܘ ܣܢܝܐ ܕܡܫܬܡܫ ܒܗ̇ 215 ܐܠܘ ܡܛܥܐ ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܢܝܗܝ : ܘܡܝܬ . ܘܝܘܐܒ ܘܐܒܝܫܝ ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܐܡܪ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐ ܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܠܠܐ ܦܣܩܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܂ X X ܬܪܝܢ̈ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܩ̇ܕܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܓܠܝܠܐ ܃ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܒܬܪ ܐܬܡ̇ܚ̣ܝ ܒܪܗ ܆ ܠܚܫܐ̈ ܘܡܘܬܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܐ ܕܥܠܡܐ ܀ XX ܡܢ
HistChurchEast ܙܒܢ ܕܝܢ ܩ̇ܒܠ ܡܘܬܐ ܫܝ̇ܪܐܝܬ . ܗܟܢ ܐܦ ܝܢܢ ܆ ܒܫܘܘܕܝܐ ܒܬܪ ܠܘ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܝܬ ܐܠܐ ܥܒ̣ܪ ܦܘܩܕܢܐ ܫܥܒܕܗ ܬܚܝܬ ܡXܬܐ
SevAnt:Epist ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ ܗܪܟܐ . ܘܕܙܕܩ ¹ܕܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܢܬܛܝܒX ܒܬܪ ܢܐܠܦܘܢ ܗܠܝܝܢ ܕܡܬܬܪܬܝܢX ܆ ܕܐܓܘܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ
SynOr ܚܕ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܡܛܠ ܪܒܘܬܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܀ ܐܦܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܒܚܪܡܐ ܀ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ : ܘܚܕ
Eph:ComGen&Exd ܥܡܐ̣ . ܐܘ ܕܠܐ ܢܥܪܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܡܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ . ܘܐܣ̣ܪ ܓܝܓܠܐ̈ ܕܡܪܟܒܬܗܘܢ̣̈ . ܐܘ ܕܠܐ ܢܪܕܦܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܒܙܪܥܗ . ܘܥܠ ܝX ܫܘܐܠܗ . ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܡܠܟܝܙܕܩ̣ . ܟܕ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ ܕܟܘܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܦܨܝ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܐܙܠܬܗܘܢ ܕܠܣܕܘܡ . ܘܥܠ ܒܥܘܬܗ ܒܬܪ ܘܥܠ ܕܡܠܟܘܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܠܣܪܐ . X XX ܘܕܓܚܟܬ ܗܘܬ ܒܟܪܣܗ̇ ܀
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܕܟܝܢܐ̈ . ܟܕ ܒܬܪ ܬ̇ܪܨ . ܘܐܫܝ̣ܚܬ ܠܡܟܬܒ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܪܡ̇ܝܬ ܐܢܐ : ܕܡܢ
LiberGrad ܕܫܡܢ ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܦܘܢܩܐ̈ : ܘܗܝܕܝܢ ܡܣܬܝܒ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܚܕܐ ܒܬܪ : ܐܝܟ ܕܛܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܬܩܝܦܐ ܕܦܪܩ ܐܢܘܢ . ܡܢ