simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܝܗܒܘ ܪܘܡܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܟܠܢܫ ܒܩܪܝܬܗ ܒܬܪ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܪܓܝܓܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܝܫܘܥ ܆ ܟܠܗܝܢ ܕܕܘܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܡܬܬܒܥ ܕܢܥܒܕ ܇ ܐܝܟ ܛܟܣܗ̇ ܒܬܪ ܕܘܒܪܐ ܕܩܐܡ ܒܗ . ܗܟܢܐ ܡܐ ܕܫܢܝ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܢܦܩ
BarṢal:ComGosp ܗܟܝܠ ܕܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ ܂ ܘܫܠ̣ܡ ܐܝܡܡܐ ܘܫܥܘܗܝ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܒܬܪ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕ ܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܂ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
ActsMiaphysites ܡܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܣܛܣ ܂ ܕܬ̇ܒܥܢ 5ܗܘܘ ܠܟܗܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܠܟܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܠܕܬ ܂ ܗ̇ܘܝܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܡܬܒܥܐ XX ܠܘܬ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܡܢ ·X ܝ ܟܪܣܐ ܂ ܘܕܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܬܟܬܪ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܚܕ ܡܪܝܐ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܒܝܕ ܒܬܪ ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܘܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܝܚܝܕܝܘܬܐ ܂ ܘܕܚܕ ܟܬܪ ܐܦ ܡܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܨܠܡܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܡܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܪܫܐܕܐ̈ ܠܘܬ ܒܬܪ X ܥܠܘܘܝ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܝ̣ܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܘܩ
EliaNis:Chron ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ ܕܡܓܗܝ ܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܥܣܪ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ-Ẍ : ܒܒܣܪ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܟܕ ܒܬܪ . ܠܘܬܗ̇X ܕܪܝܫܝܬܐ ܩܢܝܢ̈ ܕܘܡܝܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܨܒܝ̇ܢܐ ܕܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܥܕܪ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܒܗܘ̇ ܡܐ ܕܡܨܐ ܚܝܠܐ ܂ ܒܬܪ ܒܝܫܬܐ̈ ܂ ܘܢܦܪܘܫ ܢܦܫܗ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܢܫܥܒܕ ܠܦܓܪܐ ܕܢܐܬܐ
BarṢal:ComGosp ܡܘܬܗ ܀ ܀ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܕܬܣܒܝܗ̇ ܃ ܢܡܘܣܐ ܒܕܝܬܝXܝ ܥܬܝܩܬܐ ܒܬܪ ܙܪܥܐ ܂ ܘܠܐ ܢܡܘܣܐ ܟ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܐܢܫ ܕܢܣܒ ܠܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ
Chron1234 ܕܐܟ̣ܠ ܘܐܫܬܝ ܟܣܪܘ ܆ ܒܣܡܬ̇ ܢܦܫܗ ܆ ܩܪܝܗܝ ܝܝ ܠܪܨܦܝܐ ܒܬܪ ܘܛܫܬܩܐ̈ ܂ ܟܠܗܘܢ ܕܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܐܝܬܝܗܘ̤ܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡܢ̣
Chron1234 ܕܝܢ ܕܥܠܘ ܒܢܝ̈ ܐ ܣܪܐܝܠ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܇ ܘܗܘܘ ܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܃ ܡܛܠ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܐ ܠܡ ܩܡ ܡܠܟܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܢܫܡܗ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܡܕܡ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪܘܢ ܝ- ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܂ · ܒܪܡ̣ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܠܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܒܬܪ ܚܫ̣ܝܒ ܆ ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܬܝܕܥ ܥܡܗ ܂ ܝ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ ܛܠ̣ܩ ܃ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܕܫܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ
Eph:madChurch ܗܕܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܡ̣ܨܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܝܒܕ ܟܠ ܠܐ ܕܝܢ ܝܕܥܐ ܒܬܪ ܣܝܡܬܗ̈ ܠܣܢܝܩܘܬܢ XX 2 1· ¹ܪܗ̇ܛܐ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܫܒܪܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ ܢ̇ܦܩ ܘܡܬܟܪܟ ܒܥܙܪܘܪܐ̈ . ܗܟܢ ܐܦ ܝܡܐ . ܒܬܪ ¹ܬܪܥܝ̈ ܝܡܐ X ܘܐܓܝܚ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܒܕܡܘܬ ܝܠܘܕܐ ܕܡܢ
Ath:Inc ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܡܦܠܓܘ ܐܘ ܠܡܥܩܡܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܡܪܚܝܢ̈ . ܐܢ ܒܬܪ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܟܢܫܘ ܗܝܕܝܢ ܐܠܨܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܗܟܝܠ ܡܢ