simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] . </chapter><chapter> ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܫܘܥ ܒܪ
ChronMin ܗ̣ܘ ܐܘܣܒܝܣ ܀ ܒܬܪ 2ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܐܡܪܝܢX ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇
Eph:ComGen&Exd ܠܗܘܢ ܘܢܫܩ Xܢܘܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
IsaacNin:DiscColl ܕܥܩܪܒܐ ܟܝܒܢ̈ ܠܝ ܒܬܪ ܗܘܝܗܝܢ ܇ ܘܟܕ
Elia:epLeonḤar ܐ̇X ܟܕ ܠܐܐܫܬܐܠܢܢ ܒܬܪ ܕܐܘܕܝܢܢ ܇ ܕܗܢܐ
IšoMerv:ComOT ܥܠܘܗܝ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܐܪܓܫ ܕܘܝܕ ܕܠܐ
Chron1234 ܘܬܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܪܐ ܠܐܘܢ ܠܚܝܠܘܬܐ̈
JnEph:EccHist ܩܕܡܘܗܝ ܕܥܠ̣ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡ̇ܘܬܗ ܆ ܡܬ̇ܥܩܪ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܝX ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈
Chron1234 ܢܛ ܂ ܥܐ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܗ ܂ ܘܦ̇ܩܕ
SynWestSyr . ܐܢܗ̣ܘ ܕܡܫܠܡܝܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ . ܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܗ̇ܘ ܕܫܒܩ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܘܥܒܕܗܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܟܕ ܐܙܠܐ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܪܓܬܐ ܕܥܝܢܝܗ̇̈ ܘܟܕ
PersMartKgYaz1 ܩܕܡܝܟ ܟܦܪ ܐܢܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܐܡܪ ܠܗ
SynOr ܐܝܬ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܣ̇ܥܪܝܢ ܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̈
SynWestSyr ܡܡܪܚܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܬܐܪܣܝܣ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܓܠܙܘܢ
P:TweProph [AB] ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܒܬܪ ܐܝܩܪܐ ܫܕܪܢܝ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܥܠܡܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܪܘ ܟ .