simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܦܫܝX ܬܘܒ ܘܒܕܓܘܢ ܥܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܟܢܫܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܇ ܠܘ ܡܪܟܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܫܐ ܡܢ
PersMartKgYaz1 ܫܢܬܐ ܕܢܦܠ ܦܓܪܐ ܡܢ ܓܖܡܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܘܚܘܢܛܬܐ . ܘܐܝܟ ܘܠܝܬܐ ܚܢܛܢܝܗܝ ܒܗܘܢ ܘܒܣܡܢܝܗܝ . ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܠܝܠ ܂ ܂ ܘܬܗܘܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐܝܬ ܡܟܬܪ ܒܬܪ ܕܗܟܢܐ ܡܟܬܡܝܢ ܒܠܐ ܂ ܠܝܦܘܬܐ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܘܬܘܒ ܡܢ
Eph:madCarNis ܝܩܝܪܐ ܫܗܪܐ ܒܬܪ ܨܝܡܐ ܝ X XX ܪܒܟ ܡܢܟ ܠܐ ܫ̇ܢܝ ܒܚܝܐ ܒܬܪ X1II ܒܪ ܩܠܗ 1ܐܘ ܕܟܗܢ ܒܬܪ ܪܒܗ ܙܗܝܐ ܒܬܪ ܢܨܝܚܐ ܢܟܦܐ
BarKoni:Schol ܐܪܛܚܫܫܬ 2ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܟܘܪܫ ܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܬܚܫܒ ܒܬܪ · Xܝ ·ܝ·Xܝ ܢܥܝܪ ܟܠ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܒܬܪ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܢ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ X XXX ܗ̇ܝ ܕܩܢܝܢ ܚܢܢ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܚܕܝܘܬܐ ܟܦܪܘ . ܘܕܢܐܡܪܘܢ ܬܘܒ ܡܐ ܕܝܗ̇ܒܝܢ ܩܘܕܫܐ̈ : ܒܬܪ ܐܪܬܘܕܘܟܣܩ̈ . ܗܟܢܐ ܘܢܬܐܡܪܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟܐ ܗܟܝܠ ܬܛܡܘܪ ܢܦܫܟ ܇ ܕܠܘܩܒܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܒܬܪ Xܝܢܐ XܝܬܝXܘ ܢ ܝXܘܘ ܇ Xܝܕ Xܝܢ ܝ ܝXܢXܘܢ XܬܬܪܝܝX ܝXܢ
PhiloxMab:Disc ܕܫܪܐ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܣܠܩ ܥܡܗܘܢ ܆ ܦܢܐ ܗܘ ܘܣܠܩ ܒܡܨܥܬܗ ܕܥܐܕܐ ܒܬܪ . ܐܢܬܘܢ ܣܩܘ ܠܥܕܥܕܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܠܥܕܥܕܐ . ܘܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܚܕ ܀ [4]ܘܐܡ̣ܪ ܝܗܘܕܐ . ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܫܬܟܚ ܚܛܗܐ̈ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܬܡܠܝ ܩܕܡܝܗܘܢ ܢܩ̇ܫ ܗܘܐ . ܘܡܣܡܟ ܠܗܘܢ ܚܕ
IšoMerv:ComOT ܒܘܛܠܗ . -- ܠܡܐܣܝܘܬܟܘܢ XXX . ܠܡܣܐܢܘܬܗܘܢX --X XXX . ܒܬܪ ⁴ܥܠ ܫܪܝܗ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܠܡܒܕܩܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܨܠܝ 17ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܓܒܪܝܐܝܠܝ ܂ ܘܫܘܕܥܗ ܕܐܝܟܢܐ ܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܕܝܠܕܗ ܂ ܡܢ 1ܗܫܐ ܩܕܡ ܕܪܫܗ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ̣ ܂ ܕܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqJul ܕܒܚܢܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܦܬܝܐܝܬ . ܨܝܕ ܫܘܠܡܗ ܕܣܘܟܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ܒܟܝܢܗܘܢ . ܘܠܐ ܫܘܝܝ̈ ܒܐܘܣܢܐ ܕܚܕܕܐ̈ . ܘܐܦ Xܢ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܣܝ̇ܡܝܢ ܃ ܘܠܐ ܢܫܐ̇ܝܢ 1 ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܫܘ̣ܝܝ̈ ܒܬܪ ܘܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܐ ܃ ܘܠܢ ܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣ̣ܝܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܪܝܫ ܬܓܡܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܦܛܪܘܣ ܕܐܡܪܗ . ܕܡܝܬ ܒܬܪ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ⁴ ܚܫ ܘܡܝܬ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܠܐ ܟܕ ܪܕܝܢ̈ ⁵ܟܠܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܘܒ ܐܬܐ ܠܘܬܗ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܗܕܐ ܬܢܢ ܐܘܕܥ . ܘܚܙܝܬ ܒܬܪ . ܕܗܟܢܐ ܘ̇X ܠܢ ܕܢܡ̇ܠܐ ܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ . ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܘܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܣܓܝ̇ܐܬܐ . |ܟܢ ܐܡܪ̣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘ̇ܠܐ . ܘܠܐ ܐܡܗ ܘܠܐ ܐܚܘܗܝ̈ . ¹¹ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܚܪܢܝܬܐ̣̈ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܀ ܡܚܫ ܐܠܗܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܩ̣ܢܝܢ ܠܚܘܕܐܝܬ ܕܒܚܕܕܐ̈ ܒܠܝܠܝܢ ܀ ܘܬܘܒ
Pall:LausHist ܪܓܝܓܬܐẌ ܦܓܪܢܝܬܐ̣¹X¹0̈ ܘܐܝܟ ܕܠܒܘܝܐܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܦܪܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܪܥܝܢܐ ܡܚܒܠܐ ܕܦܩܝܪ
P:Mark [AB] ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܗܘܐ ܗܘܐ ܦܨܚܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ . ܘܒܥܝܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܂ ܠܟܠܟܘܢ ܗܘ ܐܡܪ ܐܢܐ ܆ ܗܘܝܬܘܢ ܥܝܪܝܢ ܀   </chapter><chapter>