simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ ܒܬܪ ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܬ ܝX . ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣ .
SevAnt:Epist ܫܬܐ ܕ ܡܢ ܒܬܪ ܪXܘXܢܐ· Xܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܗ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܐܬ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܬܫܡܫܬ ܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܦܘܠܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ
JnEph:EccHist ܗ̇ܘ Xܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܝܩ̣ܕܢܗ ܒܢ̣ܝܗܝ ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܐܚܝܕܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܐܚܪܬܐ
BarEbr:CandSanc . ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܕܝܢ ܒܬܪ ܗܘܝܗܝܢ̈ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܠܒܪܘܝܐ
Chrys:ComJohn1 ܠܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܦܥ ܗܘ̣ ܒܡܠܝܘܬܗ
SevAnt:LuqGramm ܡܠܬܐ ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܘܥܒܕܗ
SevAnt:CathHom ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܗ̣ܘܬ ܐܡܐ
BarṢal:ComGosp ܡܟ̇ܬܪ ܗܘܐ ܝ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܡܝ̣ܬܐ ܀
ActsMarMaʿIn . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܥܒܕ
SevAnt:LuqJul ܩܕ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ : ܟܕ
ActsStAnth ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘ̇ܪܐ ܕܗܠܝܢ ܢܣܝܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܢ ܥܘܕܪܢܐ ܟܣܝܐܝܬ̣ ܒܬܪ ܦܘܠܚܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܚܘܝܐ