simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
Eph:ComGen&Exd ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣ . ܐܬܒܝܐ̈ ܐܝܣܚܩ ܡ̣ܢ ܐܒܠܐ ܕܐܡܗ . ܕܥܛܝܦ ܗܘܐ ܒܬܪ ܀ ܐܙܠܬ ܕܝܢ ܘܗܘܬ ܠܐܝܣܚܩ . ܘܒܚܕܘܬܗ̇ ܕܪܦܩܐ ܕܐܬܬ ܝX .
SevAnt:Epist ܪXܘXܢܐ· Xܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ Xܪܘܒܐ ܩܩܪܝܩܘ̈ ̈ ܗܒ ܡܢܬܐ ܒܬܪ ܕ ܝܝܗ ܟX ܕ ܝܝܗ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܐXܒܫ̈ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܫܬܐ ܕ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܥܒ̣ܪܢ ܆ ܐܐ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܡܢ X XX X ܒܬܪ . ܟܕ ܕܝܢ ܚܢ ܠܬܡܢ ܡ̇ܢܥܢ ܘܥܠ̣ܢ ܠܘܬܗ ܘܐܬ . ܒܪܟܢ ܡܢܗ ܆ ܡܢ
Pall:LausHist ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ XX ²⁴ܐܒ̇ܐ ܐܝܣܝܕܘܪܐ X ܒܬܪ X ²¹ܠܝܘܬܪܢܟ X . ²²ܘܐ̣ܙܠ ܠܗXܝXX²³ ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܒܬܫܡܫܬ ܐ̣ ܂ ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܂ ܘܐܬܚܙܝܘ ܒܬܪ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܚ̣ܙܘ ܣܕܪܐ̈ ܡܬܝܚܐ̈ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ
Ps-Zach:EccHist ܦܘܠܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܝܗܘܕܝܐ X ܂ ܘܢܦܠ ܒܩܕܣܐ ܕܩܝܪܘܬܐ ܒܬܪ ܒܢܣܝܢܗ ܕܣܛܢܐ ܂ ܘܐܘܦܪܣ ܗܘܐ ܬܡܢ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ
JnEph:EccHist ܝܩ̣ܕܢܗ ܒܢ̣ܝܗܝ ܗܘܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܂ ܘܝܘܩܢܘܗܝ̈ ܡܢܗ ܘܡ̇ܢ ܒܬܪ ܘܢ̇ܦܩܘܢ ܡܢ ܒܝܬ̇ ܐܦܝܣܩܦܝܘܢ ܇ ܗ̇ܘ Xܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ
BarBahl:SyrLex ܚܕ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܥܩܒܬܐ̈ ܒܨ أثار وعقب ويقال على ܒܬܪ كعب . ܥܩܒܐ تلاية بحث اقتفاء ܐܚܝܕܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܚܕ
BarEbr:CandSanc ܗܘܝܗܝܢ̈ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܠܒܪܘܝܐ ܘܠܘ ܡܢ ܩܕܡ ܗܘܝܗܝܢẌ ܀ ܣܝܐ ܒܬܪ ܟܢܬܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܕܢܬܕܪܟ ܐܘ ܢܬܝܕܥ . ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܫܦܥ ܗܘ̣ ܒܡܠܝܘܬܗ ܡܩܘܐ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܒܨ ܪ ܡܢ ܗܕܐ ܒܬܪ . ܘܠܘ ܒܗ ܟܠܐ ܥܘܬܪܐ ܕܛܒܬܐ̈ . ܐܠܐ ܥܠ ܟܠܢܫ ܡܫܦܥ ܠܗ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܕܡܢ̣ܦܫ ܒܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܬܐ ܡ̣ܬܩܪܐ ܒܬܪ ܘܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܠܐ ܪܕܝܘܬܐ ܪܗ̇ܛܐ ܇ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܝ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܘܥܒܕܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܟܕ ܠܐ ܝ ܒܬܪ ܢܩܘܐ . ܥܒܕܗ ܕܢܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܥܠ ܚܛܝܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܕܐ ܗ̣ܘܬ ܐܡܐ . ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܆ ܘܗܟܢܐ ܠܐ . ̣ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܒܒܟܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܗ̣ܘܐ ܡܝ̣ܬܐ ܀ ܡܢܘ̣ ܕܝܢ ܡܬܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܘܣܐܡ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܒܪܐܢܫܐ ܂ ܘܐܠܘ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܂ ܚ̣̇ܝܐ ܠܐ ܡܟ̇ܬܪ ܗܘܐ ܝ
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܥܒܕ . ܠܒܐ ܕܟܐܦܐ ܠܐ ܐܬܪܟܟ . ܐܠܐ ܒܬܪ . ܐܨܛܪܝ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܡܢ ܠܥܠ ܥܕܡܐ ܠܬܚܬ . 24 . ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ : ܟܕ ܣ̇ܟܪ ܐ ܒܐܦܝ̈ ܟܠ ܒܬܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ : ܘܡܢ X ܩܕ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܡܢ
ActsStAnth ܛܘ̇ܪܐ ܕܗܠܝܢ ܢܣܝܢܐ̈ ⁹⁰ ܘܣܘܪܚܢܐ̈ ⁹¹ܢܕܪܟ ܫܝܢܐ ܒܬܪ ܕܪܓܙ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܬܘܒ X X71ܥܬܝܕ ܕܢܬܪܥܐ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܘܠܚܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܚܘܝܐ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܒܓܘ ܠܒܐ ܘܓܠܝܐ ܠܢ ܒܬܪ ܘܒܟܠܗ ܡܬܚܐ ܕܕܘܒܪܢ ܡܘܫܛܐ ³ܗܘܬ ܠܢ ܥܘܕܪܢܐ ܟܣܝܐܝܬ̣