simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܟܕ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܗܦܟ ܠܡ ܥܡܗܘܢ ܠܢܨܪܬ . ܘܡܫܬܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܚܙܝ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev ܝܩܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܫܕܪ ܕܒܪܢܝ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܡܫܐܠ ܠܝ ܒܬܪ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܡܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܠܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܐ̇ܬܢܦܫ ܂ ܘXܐ Xܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܒܕܡܘܬ ܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐܬܒܣܪ ܂ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܢܣ̣ܒ ܒܗ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܂ ܘܬܘܒ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܥܙܪ ܪܒ ܟܗܢܐ̣̈ ܂ ܩܒܠ̇ ܡܢܫܐ ܕܕܗ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬ ܐ ܂ ܀ ܀ ܒܬܪ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܣ ܫܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪ̇ܐ̈ ܂
ActsStAnth ܥܕܢܐ ܕܝܢ ܡܡܠܠ ¹⁰ܗܘܐ ¹¹ܡܠܬܐ ܒܬܩܘܢܘܬܗ̇ ܐܝܕܐ ܕܡܩܦܐ ܒܬܪ ⁹ X ܙܥܘܪ ܘܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܕܢܝܐܠ ܆
Chron1234 ܣܕܪܐ̈ ܃ ܘܢܩܫܘ ܡܫܟܢܝܗܘܢ̈ ܚܕܪܝܗ̇̈ ܟܪ ܂ ܚ̇ܕܪܐ ܂ ܘܣܓܝ ܒܬܪ ܦܩܥܬܐ̈ ܕܚܕܪܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐܬܟܪܟܘܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܣܕܪܐ̈
JacSer:Epist ܙܒܢܗ̈ ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܬܡ̣ܠܠܬ ܬܬܡܠܠ ܂ ܡܕܝܢ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܢܗܝ̣ܢ ܒܙܒܢܗ̇ ܢܨܚ̇ ܝ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܂ ܂ ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܬܪܐ
SevAnt:CathHom o ܝ̣ܝܝܝ ܘXXܝ Xܡܪ̇ܩܘܣ ܟܬ̣ܒܝ ܇ ܕܡܢ ܬ̇ܪ ܚܫܡܝܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܐܟ̣ܬܒ . ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܓܝܪ ܆ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܚ̣ܙܐ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܐܠܝܫܥ . ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܣܓܝ ܪܒܐ ܗܘܬ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܗ ܇ ܒܬܪ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܫܕܪ ܚܘܛܪܗ ܒܝܕ ܓܚܙܝ ܆ ܥܕܠܝܐ ܘܨܘܚܝܬܐ ܐܪܗܛܘ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܪܕܐ ܐܢܐ . ܗܢܘܢ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܩܡܬ . ܩܡܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ . . ܟܕ ܗܟܝܠ ܐܢܐ ܙܥܘܪܐ
P:Deut [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܟܝܠ ܟܬܘܒ ܠܗܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܕܐ : ܒܬܪ ܡܢܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܕܘ : ܥܠ ܕܤܛܘ
Ath:Treatises ܕܝܢ ܕܐܬܕܝܢ . ܡܟܝܠ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܛ̇ܥܐ ܐܘ ܡܟܣܐ ܡܢ ܢܟܠܐ ܒܬܪ ܘܡܟܣܝܐ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܚܣܡܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܡܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܫܩ̇ܠ ܪܒܝܬܐ . ¹ܐܘ̇ X0 ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܒܬܪ . ܙܕܩܬ ⁹ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ . Xܕܐܢ ܐܢܫ ¹⁰ܡܫܬܟܚ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܛܦܐ ܡܙ̇ܕܒܢ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܫܬܐ̈ ܟܝܠܝܢ̈ ܒܕܝܢܪܐ̇ ܂ ܘܩܒܐ ܒܬܪ ܫܪܝܪܘܬܟ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ
BarEbr:CandSanc X ܐ ܓܘܢܝܬܐ . ܐܝܢܐ ܦܚܡܐ ⁴ܘܕܘܡܝܐ ⁵ܢܗ̣ܘܐ ܠܗܕܐ ܒܗ̇ܝ ܀ ܝ ܒܬܪ ܡ̣̇ܪ̣ܪܟܝܢܢ . ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܠܪܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܗ̣ܘܐ ܠܢ
SevAnt:CathHom Xܘ̇ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܬ̣ܩܪܐ ܆ ܡܚܕܐ ܘܒܪܫܥܬܗ ܟܕ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܝܬܪܐ ܘܚܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ-X ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JulRom ܙܒܢܐ . ܫܩܠ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢܿ ܕܐܚܪܬܐ ܠܡ ܐܬܪܥܝܬܼ ܒܬܪ . ܕܠܐ ܢܬܥܕܠܘܢ ܒܗܿ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܘܐܡܪ . ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܐܬܦܢܝ ܫܐܘܠ ܠܒܣܬܪܗ . ܘܢܦܠ ܒܬܪ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܩܡ ܕܘܝܕ ܡܢ ܒܬܪܟܢ : ܘܢܦܩ ܡܢ ܡܥܪܬܐ : ܘܩܪܐ
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܗܠܝ̣ܢ Xܡܢܝܐ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܐܬ̣ܐ ܘܐ̣ܙܠ ܠܘܬܝ ܆ ܒܚܪܬܐ ܒܬܪ ܇ ܘܒܡܠܬܗ̇ ܘܝܕܥ̣ܬܗ ܕܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܦܐ̣ܐ ܒܚ̣ܙܬܗ ܂
P:ApocBar [AB] ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܬܐܡܪ ܠܟ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܟܕ ܢܫܬܓܫܘܢ ܒܬܪ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ