simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm X Xܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܢܩ̇ܦܐܝܬ
SevAnt:Epist ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚ̣ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܐܬܘܬܐ̈ ܀ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܬܘܒ
LiberGrad ܒܟܠ ܙܒܢ ܘܗܢܘܢ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܢܫ
SevAnt:LuqGramm ܢܐܡܪ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕ ܘܬܐ ܆
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̣ܘ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ·X XX
MiaphysiteDocs ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܘܒ ܦܘܩܩܐ ܕܛܡܐܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܢܝܬܐ ܐܢܫ ܢ̣̇ܩܦ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܇ ܠܗ̇ܢܝܢ
ChronMin ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ
P:Num [AB] ܡܢ ܓܫܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
BarEbr:CandSanc ܪܒܘܬܐܐܫܬܘ̣ܝ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ
Hom6thCent ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܦܝܩ ܒܬܪ ܒܥܬܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܒܝܕ
BarAphton:ActsSev ܪ-X X ܕܬܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܆ ܘܝܗܒ
Elia:epLeonḤar ܡܚܝܕܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܡܫܝܚܐ ܇
ActsStAnth X XX 85ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܕܒܪ ¹ܒܩܛܝܪܐ
SevAnt:LuqGramm Xܬܬ ܝܝX ܝXܢ ܒܬܪ ܢܕܝܘܬX ܀ Xܟ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܝX ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈
SynOr ܥܠܘܗܝ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܨܪܗ ܘܪܫܡܗ
Eph:memHom ܗܝ ⁸ܡܪܝ ܛܝܒܘܬܟ ܒܬܪ ܣܟܠܐ̈ ܘܛܥܝܐ̈ ܘܬ̇ܢܐ
P:Lev [AB] ܘܢܚܙܝܗ̇ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈