simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܢܩ̇ܦܐܝܬ ܬܪܝܢ̈ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܬܪܝܢ̣̈ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܘܬܪܝܢ̈ Xܢ · X Xܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܪܝܢܝܬܐ . ³ܒܕܓܘܢ ܆ ܠܘ ܒܬܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܬܘܒ ܐܬ̣ܐ ܝܫܘܥ ܠܩܛܢܐ̈ ܕܓܠܝܠܐ ܇ ܐܝܟܐ ܕܥ̣ܒܕ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܣܥ̣ܪ ܬܡ̇ܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܘܓܠ̣ܐ ܚܝܠܗ ܒܐܬܘܬܐ̈ ܀ ܡ̣ܢ
LiberGrad ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܐܙܠܝܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܠܝܛܝܢ ܕܥܡ ܒܬܪ ܠܡܠܬܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܫܪܪܗ ܕܡܪܢ ܙܟܐ ܒܗܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܘܗܢܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܘܬܐ ܆ ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܚܝܕܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܢܘܕܐ ܆ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܒܬܪ ܕܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܂ X XXX ܢܐܡܪ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ·X XX · ܒܪܢܫܐ̣ ܂ ܟܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܂ ܒܬܪ ܫܒܩ̇ܝܢ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܐܦ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܬܘܒ ܦܘܩܩܐ ܕܛܡܐܘܬ ܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܒܬܪ ܕܐܨܛܠܒ ܂ ܠܐ ܡܨܛܠܒ ܐܠܗܐ ܃ ܒܪܢܫܐ ܐܨܛܠܒ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܇ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܫܪܟܐ ܘܕܒܬܪܟܢ . ܒܠܚܘܕ ܓܝܪ . ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕܐ ܕܫ̣ܩܠ ܛ̣ܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܕܢܝܬܐ ܐܢܫ ܢ̣̇ܩܦ
ChronMin ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܐܬܬܘܓܪܘ ܝ · ܠܐܠܡ̇ܛܘܣ ܂ ܐܦܠܘܢ ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ
P:Num [AB] ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܘܫܐ : ܘܠܘܬ ܐܗܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܬܪ ܕܩܛܦܘ ܡܢ ܬܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܦܟܘ ܡܢ ܓܫܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܡܢܐ ܟܝܢ . . . ܐ ܘܩܢܘܡܐ̈ ܕܠܐ ܬܒ̣ܛܠܝ ܒܬܪ ܐܢܫܝܐ ܗ̣ܘܝܘ ܗ̇ܘ ܠܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܪܒܘܬܐܐܫܬܘ̣ܝ . ܐܠܐ
Hom6thCent ܒܥܬܐ ܕܚܛܝܐ̈ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܚܛܝܬܐ . ܟܕ ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܗܫܐ ܐܬܩܪܝ ܩܕܡܝܢ ܕܡܟܪܙ ܠܢ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܦܝܩ
BarAphton:ActsSev ܩܠܝܠ ܆ ܘܝܗܒ ܠܕܝܪܝܐ̈ ܕܡܢ ܦܠܣܛܝܢܐ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܗ : ¹ܟܕ ܒܬܪ ܕܝܠܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܥܒܕ ܣܪܓܝܣ ܓܪܡܛܝܩܣ ܪ-X X ܕܬܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬ ܡܫܝܚܐ ܇ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܐܒܗܝܬܐ : ܗ̇ܝ ܕ ܒܬܪ ܢܨܝܐ . ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܣܟ ܐܦܢ ܡܚܝܕܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܡܢ
ActsStAnth ܕܝܢ ܕܐܬܕܒܪ ¹ܒܩܛܝܪܐ ܠܐܢܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬXܦܘ ܠܗ ܘܒܥܘ ܒܬܪ ܘܡܢܚ ܛܒ ܒܥܘܡܪܗ ܕܒܡܕܒܪܐ ⁵⁶ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . X XX 85ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܕܝܘܬX ܀ Xܟ ܀ ܥܠ Xܦ ܢܣXܢܘܪܝܙ ܝX ܃ ܝ Xܢܘܠܩܐ ܘܢܘܣܪܐ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ Xܝܢܐ̈ XܝܬܝXܘ ܢ ܝ ܘ ܃ ܢ ܝXܢXܘ ܕܝܢ Xܬܬ ܝܝX ܝXܢ
Cyr:ComLuke ܝX ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܒܕܘܟ ܒܬܪ ܗܘ̣ܘ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܗܘܢ ܫܦܪܐ ܂ ܨ̣ܠܝX ܗܘ̣ܘ ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܂
SynOr ܓܝܪ ܕܨܪܗ ܘܪܫܡܗ ܒܨܠܡ ܐܠܗܘܬܗ ܘܩܒܥ ܒܗ ܒܘܝܢܐ ܒܬܪ ܦܘܚܡ : ܐܠܐ ܐܦ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܚܘܝ ܥܠܘܗܝ . ܡܢ
Eph:memHom ܣܟܠܐ̈ ܘܛܥܝܐ̈ ܘܬ̇ܢܐ ܦܘܡܗ̇ ⁹ܠܫܛܝܐ̈ ܠܐ ¹0ܬܫܛܘܢ ܒܬܪ ܘܐܘܦܝ ܡܢ ܫܝܠ ܟܘܪܗܢܗ⁷ X 15ܢܦܝܩܐ ܗܝ ⁸ܡܪܝ ܛܝܒܘܬܟ
P:Lev [AB] ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ : ܐܢ ܕܥܟܬ ܡܚܘܬܐ ܘܠܐ ܗܠܟܬ : ܒܬܪ ܢܣܓܪܝܗ̇ ܟܗܢܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ . ܘܢܚܙܝܗ̇ ܟܗܢܐ