simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:4Macc [AB] ܐܠܗܐ . ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܐܗܦܟܘ
P:Sam [AB] ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ
P:Ecclus [AB] ܓܢܒܬ . ܒܬܪ ܚܨܝܦܬ ܥܝܢܐ̈ ܗܪ݇ܛ
P:John [AB] ܗܝ . ܒܬܪ ܙܒܢ ܆ ܐܫܟܚܗ
P:2Chr [AB] ܗܢܐ . ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ :
P:Gen [AB] ܝܘܡܝܢ̈ . ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ
P:Dan [AB] ܠܗ̇ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܚܙܐ
P:TweProph [AB] ܠܡܕܝܢܬܐ . ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܢܐܙܠܘܢ ܐܝܟ
P:Deut [AB] ܢܦܫܟܘܢ . ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܙܠܘ
P:Dan [AB] ܣܓܝܐܐ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܙܐ ܗܘܝܬ
P:John [AB] ܩܠܗ . ܒܬܪ ܢܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܂
BarKepha:CelebNat . 1 ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܚܘܝܢܢ ܕܐܝܠܝܢ
P:John [AB] ܀ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܝܕܥ
P:Mark [AB] ܐܢܝܢ̈ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܁ ܐܬܚܙܝ
P:John [AB] ܕܕܩܪܘ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܝܘܣܦ
P:Matt [AB] ܕܡܪܗ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
P:Esd [AB] ܕܥܡܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ .
P:Rev [AB] ܘܝ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܠܐܟܐ ܕܫܬܐ
P:Mark [AB] ܡܠܐܟܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܕܐܫܬܠܡ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ
P:Luke [AB] ܬܕܡܪܬܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܦܩ ܝܫܘܥ