simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܗܟܢ X¹ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܡܬܝ ܕܢ̇ܦܠ ܒܗܘܢܝ ܥܘܗܕܢܗ XX ܒܬܪ ܝX ܕܫ̣ܩܠ Xܝ ܠܘܬ ܗ ܒܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܒܪܐ ܨܝܕ X⁰ܐܒܘܗܝ . X¹ܡܢ
Hom6thCent ܕܐܣܬܪܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܘܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܫܩܠ ܒܬܪ ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܠܣܘܥܪܢܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܘܫܪܘ ܒܫܟܝܡ . ܘܚ̣ܙܐ ܫܟܝܡ ܒܪ ܚܡܘܪ ܠܕܝܢ̣ܐ ܒܪܬ ܒܬܪ ܐ̇ܬܐ ܘܐܡܪܬ . ܕܡܛܘܠ ܕܐܝܕܥܬܟ ܒܣܘܥܪܢ ³⁰ [1]ܐܬܘ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ : X ܟܕ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ XX X ܒܬܪ . ܘܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ : X X X ܟܕ ܠܡܕܢܚܝܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕ
BarṢal:ComGosp ܕܢܦ̣ܩ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܝܗܘܕ ܂ ܗܝܕ·ܢ ܐܡܪܚܬ̇ ܥܕܬܐ ܕܬܬܩܪܒܝ ܒܬܪ ܬܐܡܢ ܠܢ ܂ ܐܠܐ ܢܓܥܐ ܒܚܫܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܢܫܐܠ ܐܣܝܘܬ ܐ ܀
P:Jer [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܠܡܦܠܚ ܐܢܘܢ ܘܠܡܣܓܕ ܠܗܘܢ : ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܨܒܘ ܠܡܫܡܥ ܦܬܓܡܝ̈ : ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܠܒܗܘܢ : ܘܐܙܠܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
ActsMiaphysites ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܡܝ̣ܬ ܆ ܒܗ̇ ܐܬܬܣ̣ܝܡ ܬܚܝܬ ܡܕܒܚܐ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܕܣ̇ܦܩܐ ܕܬܥ̣ܪܐ ܒܠܚܘܕ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫ̣ܐ ܂ ܘܟܕ
SevAnt:CathHom ³ܦ̣ܪܣܐ ܬܪܝܢܐ ܆ ܪܬ̣ܚܬܘܢ ܒܠܒܟܘܢ ܆ ܘܣܓ̇ܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܒܬܪ - ܩܪܝܬܗ̇ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܡ̣ܫܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
BarAphton:ActsSev ܫܢܝܐ̈ ܘ- ܕܟܝܪܘܛܘܝܐ ܕܝܠܗ . ܥܢܕ ܕܝܝܢ ܘܐܬܩܒܪ ܒܬܪ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܡܢܐ ܒܬܪ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪ ܢ . X ܘܐܬܪܕܦ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܘܥܒܕܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܀ ܕܩܕܝܫܐ : ܩܘܪܝܠܘܣ : ܡܢ ܒܬܪ ܒܗ ܒܟܝܢܗ . ܥܒܕܗ ܕܢܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܥܠ ܚܛܝܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܘܡܚܝܕܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܃ ܒܬܪ ܇ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܐܘܕܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܂ ܐܢܕܝܢ ܝܝ ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܐܚܙ̈ ܢܝܬܐ X -- ⁶ܣܘܟܠܐ ܘܝܕܥܬܐ ܝܝ ܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ X . -- ܒܬܪ . ܪܗܒܘܢܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ²⁶ܡܥܡܘܕܝܬܐ --
SevAnt:CathHom ܡܬܒܣ̇ܪܢܘܬܐ ܕܝܢ ܆ ܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܇ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܟܝܬ ܘܡܢ ܒܬܪ X1ܡ̇ܢ ܆ ܦܫܝܛܐ . ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ . ܐܝܟ ܠܐ ܦܓܪܢܐ . ܡܢ
SynWestSyr ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܘܩ̇ܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗܟܢܐ . ܩܪܝܬܐ ܒܬܪ ܐܦ ܒܥܕܬܐ . ܢܣܝܡ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗ̣ܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ ܐܟܬܒ ܥܠ ܢܘܚ . ܕܢܨ̣ܒ ܟܪܡܐ ܘܐܫܬܝ ܡ̣ܢ ܚܡܪܗ . ܘܪܘܝ ܒܬܪ ܕܩܝܡܐ ܕܥܠܡ ܒܝܬ ܐܠܗܐ . ܘܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܀ [1]ܬܘܒ
SophrJer:epArcadCyp ܕܐܬܩ̣ܒܪ ]ܒ[ܣܝ̇ܡܐ ܇ ܘܡܢ ܡܘܬܐ ܦ̇ܨܝ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܒܬܪ ܐܨܛܠ̣ܒ ܘܡܝܬ ܇ ܘܡܢ ܩܒܘܪܬܐ ܝ ܝܘܡܐ̈ ܩܡ ܇ ܘܡܢ ܩܒ̣ܪܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܡܥܐ 20ܕܐܕܢܘܗܝ̈ . ܘܩܕܡ ܕܢܐܬܝܢ̈ ܫܘܪܥܬܐ̈ ܢܗܘܐ ܒܬܪ ܪܓܬܗ ܘܙܘܥܘܗܝ̈ . ܘܠܐ ܢܬܢܬܦ ܒܬܪ ܚܝܪܐ ܕܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܠܐ
BarṢal:ComGosp ܝ̇ ܙܒܢܐ ܀ ܚܙܝ ܠܚܪܡܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܒ̣ܕܐ ܂ ܕܡܪܗ ܫܒ̣ܩ ܠܗ ܂ ܒܬܪ ܀ ܢܦ̣ܩ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ ܗ̇ܘ ܘܐܫܟܚ ܃ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܢܦ̣ܩ ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܫܘܡܠܝܐ ܕܥܒܕܟܝ . ܐܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܒܚܝܠܬܢܘܬܐ ܩܝܡܬܝ ܒܬܪ ܥܠ ܢܦܫܐ ܥܐܠܐ ܒܥܩܒܟܝ ܇ ܘܠܐ ܟܝܢܐ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܩܐܪ ܡܢ