simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܫ̇ܡܠܝ ܥܒܕܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܗ̣ ܂ ܡܛ ܂ ܠ ܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܠܝܬ ܒܬܪ ܡܕܡ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܘܒܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ̣ ܐܬܒܥܝ ܢܚܐ ܠܐܠܗܐ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc 25ܐܒܐ . ܘܠܐ ܪܘܚܐ ܒܬܪ ܒܪܐ . ܫܪܪܢ ܓܝܪ ܕܝܠܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ . ܒܪܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ ܒܨܝܪܐ ܐܬܬܣܝܡ
JnEph:EccHist ܝ ܡ̇ܟܬܒܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܦܠܓܘܢ̈ ܇ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܬܪ ܘܒ̇ܥܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܟܠ̣ܝܢ ܀ ܕܡܛܠ ܗܟܝܠ ܗܠܝ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܡܢ
SynOr ܥܠܝܐ̈ . ܐܝܟ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܒܬܪ ܫܠܝܚܐ̈ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܨܥܝܐ̈
EliaNis:Chron ܫܘܝܘܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܒܬܪ ܂ ܝ ܃ ܝ ܝܣܪܝܠ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܪܡܣܘܩ ܐܝܬ ܕܝܢ ܒܘܨܪܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܀ ܒܘܨܪܐ ܒܬܪ ܒܨ ܘܒܪ ܣܪܘ ܘܪܒܢ ܪܝܫ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܕܘܡ ܘܒܝܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ
BarKoni:Schol ܦܘܢܝܗܘܢ ܃ ܘܬܘܒܡܬܒܕܪܝܢܒܝܢܬ ܟܠܗܘܢܥܡܡܐ̣̈ ܂ ܡܫܕܪ ܒܬܪ ܝ ܕܢܫܘܕܥܗ ܠܘܒ̇ܠܚܘܕ ܦܘܢܝܗܘܢ ܃ ܐܠܐ ܘܕܟܡܐ ܡܓܪܝܢ ܡܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܩܝܡ̣ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̣ܬܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣX ܐܝܟ ܒܬܪ ܒܩܢܝܐ X ܘܕܝܘܬܐ . ܡ]ܛ[ܠ ܕܪܗܒܘܢܐ ܐܢܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢX XX 39
ActsSlaveChrist ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܐܬܬ ܫܝܪܬܐ ܕܬܐܓܪܐ̈ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܘܩܛܪܝܢ ܗܘܘ ܓܘܕܐ̈ ܒܐܘܠܝܬܐ̈ ܘܒܟܝܐ ܡܪܝܪܐ 17
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܬܘܒ ܐܬ̣ܐ ܝܫܘܥ ܠܩܛܢܐ̈ ܕܓܠܝܠܐ ܇ ܐܝܟܐ ܕܥ̣ܒܕ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܣܥ̣ܪ ܬܡ̇ܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܘܓܠ̣ܐ ܚܝܠܗ ܒܐܬܘܬܐ̈ ܀ ܡ̣ܢ
LiberGrad ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ ܝܠܘܕܐ : ܕܡܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܠܘܛ : ܠܐܛ : ܐܦ ܒܬܪ ܕܝܠܝ : ܠܐ ܬܕܡܐ ܒܗܠܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܗܟܢ ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ
P:Ecclus [AB] ܓܡܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ : ܐ ܗܘ ܕܐܢ ܠܗ : ܘܒܡܕܡ ܕܠܐ ܣܒܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܥܕ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ : ܓܠܐ ܗܘ ܩܕܡܘܗܝ . ܐܦ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܒܗ̇ܘ ܫܘܒܚܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܃ ܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܛܘܪܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ XX ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܪܝܫܗ ܐܨܛܠܒ ܇ ܦܘܠܘܣ ³⁹ܕܝܢ ܘܝܥܩܘܒ XܝXXXX ܟܕ ܒܣܝܦܐ ܒܬܪ ³⁸ܐܫ̣ܬܘܝܘ ܇ ܦܛܪܘܣ ³⁷ܡ̇ܢ ³⁸ ܗ̇ܘ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܟܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܪܝܫܐ ܕܝܠܢ ܡܚܘܝܢ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܐ ܒܬܪ ܡܢ ܛܟܣܐ ܡܛܠ ܠܐ ܪܝܫܢܘܬܐ ܡܪܡܠܝܢܢ . ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܟܐܢܐܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦܠܢ ܕܒܪܥܝܘܬܗ ܛܘܒܢܐ ܢ̇ܨܚ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܓܝܦܛܣ . ܕܡܬܩܪܝܐ . ܐܦܣܛܘ .
Chron1234 ܩXܠܠܗ ܪܒܐܝܡܘܢܕ ܒܪ ܒܐܝܡܘܢܕ ܂ ܐܡܠܟ ܦܝܛܐܒܝܢ ܝX ܒܪ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܥܗ ܕܢܢ ܡ̇ܢ ܠܥ̣ܠ ܕܐܡܠܟܗ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܀ ܒܐܢܛܝܟ ܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܥܒ̣ܕ ܗܘ̣ܐ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܂ ܬܘܒ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܝX ܩܘܝ ܟܪ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܫ̣ܡܥ ܡܪܢ ܕܟܪܝܗ ܐܝܟ ܕܐ̣ܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܇ ܡܢܘܬܐ̈ ܚܝܬܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܇ ܠܡܪܓܫܢܘܬܐ ܘܚܙܬܐ ܒܬܪ ܆ ܘܢܫܬܦܠ ܚܝܠܐ ܆ ܘܥܘܫܢܐ ܟܝܢܝܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܆ ܘܢܬܓܠܝܢ̈ ܡܢ
SynWestSyr ܕܫܡܫ ܠܟܣܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܒܢܝܫܐ ܕܝܥܢܘܬܐ ܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܒܪ ܒܬܪ ܘܢܟܡ . ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܥܕܠܝܐ ܠܟܗܢܐ Xܐܢ ܢܣܬܢܩ ܕܢܩܪܒ ܬܘܒ