simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Ath:Virg ܡܫܝܚܐ . ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܐܙܠܐ ܐܢܬܝ ܒܬܪܗ . ܕܠܡܐ ܐܝܟ ܐܢܬܬܗ ܒܬܪ . ܐܠܐ ܫܒܩܬ ܠܡܝܬܐ̈ ܕܢܩܒܪܘܢ ܡܝܬܝܗܘܢ̈ ܘܐܙܠܬܝ
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ̈ ܒܢܝܐ̈ ܟܝܢܐܝܬ : ܒܬܪ ܕܐܡܪܝܢ ܠܡܠܬܐ ⁹³ܐܠܗܐ ܕܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ ܆ ܐܘ
JnRufus:Pleroph ܡܘܬܗ ܕܗ̇ܘ . ܗܦܟ ܗܘ ܛܪܝܒܘܢܐ ܐܙܠ ܠܩܘܡܝܛܛܘܢ ܐܦܝܘܢ . . ܒܬܪ ܚܕܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܗ ܘܗ̇ܘ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܐܫܬܕܪ . ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܟܘܠܗܘܢ ܢܣܝܘ̣ܢܘܗܝ̈ ܓܕܫ̣ܝܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܇ ܂ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܀ XܝXܝX XXXܒXܥܝX ܘܢܢX ܆ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܪܬܐ ܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܠܐ ܢܬܐܣܪ ܚܘܫܒܟ ܨܝܕ ܦܓܪܟ . ܐܠܐ ܢܪܗܛ ܢܚܙܐ ܒܬܪ ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܢ̈ . ܐܠܐ ܩܕܡ ܐܕܝܩ ܒܢܝܚܐ̈ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܠ ܩܛܠܐ ܂ ܘܥܠ ܪܓܬܐ ܂ ܘܥܠ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܡܫܪܐ ܒܬܪ ܡܬܦܫܩܐ ܗܝ̇ ܕܐܠܐ ܬܐܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܡܢ Xܝ ܕܣ̇ܦܪܐ̈ ܀
JnRufus:Pleroph ܨܠܘܬܐ . ܣ̣ܠܩ ܥܠ ܕܕܓܐ̈ ܕܢܬܒ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܒ . ܟܠܗ ܒܬܪ ܡܥܡܕܢܐ ܕܢܫܐܠ ܫܠܡܗ ܕܐ . ܙܠX ܆ ܘܢܣܒ ܡܢܗX ܨܠܘܬܐ . ܘܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܩܪܒܘ̣ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܪܟܝܟܐܝܬ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܘܒܣܪܝܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܪܘܒܘ ܠܘܬܝ .
BarKoni:Schol ܚܐܪܘܬܐ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ10 ܚܐܪܘܬܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܣ̇ܥܪܐ ܗ̣ܘܬ ܒܬܪ ܚܐܪܘܬܐ ܡܗܦܟܐ ܠܗ ܂ ܠܟܪ ܕܪܥܝܐ ܝ ܂ ܒXX ܝXܒXܝܢX ܂ ܨܒܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܢܘܒܬܐ ܓܘܡܕܢܝܬܐ ܘܦܣܩܐ ܇ ܩܨ̇ܡ ܡܛܠܬܝ ܘܐܡ̇ܪ ܨܝܕ ܒܬܪ ܬܘܒ ܠܗ̇ܝ ܕܝܕܝܥܐ ܕܡܢܦܫ ܒܢܦܫܐ ܝܕܘܥXܢܝܬܐ ܂ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܚܕ . ܐܬܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܢ : ܗܐ ܩܥܝܢ̈ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܢܚܙܐ ܪܘܡܝܢܗ ܀ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܗܐ ܡܬܒܠܗܝܢ : ܐܦ ܬܟܒܝܢ ܚܕ
SevAnt:LuqJul : ܡܥܗܕܢܘܬܗ : ܕܠܐ : ܬܪܝܨܘܬܐ : ܐܬܬܘܣܦ : ܡܢ : ܢܟܦܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ : ܫܘܪܝܐ : ܠܐ : ܫܦܝܪ : ܐܬܟܬܒ : ܘܡܢ :
ChronMin ܬ ܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܂ ܙܐܘܝܠܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܠܝܢܬܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܣܘܠܘܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝܕܥ ܕܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܕܠܘ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܘܟ̇ܦܪ ܝ ܒܬܪܝܢܘܬ ܐ ܡܢ
Chron1234 ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ 0 ܠܐ ܫܒ̣ܩܗ ܗܘܢܐ ܡܣܠܝܐ ܂ ܐܠܐ ܬܒ̣ܥ ܕܢܐܙܠ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܩܘܝ ܠܘܬܗ ܒܩܠܝܬܗ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܕܚܫܚܬܗ̈ ܘܡܝܩܪ ܠܗ ܂ ܘܟܕ
BarṢal:ComGosp ܝܠܕ ܂ ܘܕܢܐܠܦܝܘ ܂ ܝ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܕܢܩܪܘܒ ܠܗ̇ ܂ ܂ ܂ ܟܕ ·ܝܪ ܒܛ ܒܬܪ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܩܕܝܫܐܝܬ ܥܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܥܡܗ̇ ܂ ܐܦ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܛܒܝܐ̈ ܕܒܡܕܒܪܐ . ܘܪܕܦ ܥܫܐܝܠ
Eph:ComGen&Exd ܝܘܡܬܐ̈ ܕܬܪܒܝܬܗܘܢ . ܐܘ ܕܪܥܝܘܬܗܘܢ ܘܕܦܠܚܘܬܗܘܢ̣ . ܒܬܪ . X0 X ܗܒܝܠ ܪܥܐ ܥܢܐ̣ . ܘܩܐܝܢ ܦܠ̇ܚ ܒܐܪܥܐ ܀ ܘܗܘܐ ܠܡ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܀ ܟܬ̣ܒ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܇ ܕܡܟܬܫܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܒܬܪ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܠܐ ܡܦܪܫܐ ܬ ܢܬܠ