simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܝ X · Xܝ ܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܦܦܪܓܡܢܐ ܕܬܡܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܡܬܚܗ̇ ܒܬܪ ܆ ܗܟܘܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܂ ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗ ܢ ܟܬܝܒܢ ܝܕܝܥܐܝܬ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܚܕܝܘܬܐ ܡܠܦܢ ܗܘܝ̈ ܂ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܢܘܣܛܪܝܣ ܂ ܒܬܪ ܕܕܪܘܠܐܣ ܡܬܐܡܪܢ ܗܘܝ̈ ܥܡܗ ܂ ܝ ܝܕܝܥܐܝܬ 0ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܗܘܬ 12ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܥܬܐ ܝܝ ܬܡܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܟܬܒ ܒܬܪ ܕܬܡ̣ܢ ܂ ܘܐܚܪܡܘ ܠܟܠ 7ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ
Ps-Zach:EccHist ܩܠܣܛܝܢܣ̣ ܗܘܐ ܝܝ ܠܐܘܢ ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ ܂ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܒܬܪ ܢܩܦܐ ܠܡܠܬܢ 1ܠܡܬܢܝܘ ܂ 2ܐܝܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܂ 2ܒܪܗܘܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܕܝܣܩܘܪܣ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ ܘ ܪܚܐ ܬܠܬܐ ܂ ܒܬܪ ܘܚܕܐ ܂ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܬܘܒ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪ·ܐ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܚܢܢ̣ ܕܘܡܢܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܡܟܣܝܡܘܣ ܂ ܘܒܐܘܪܫܠܡ̣ ܒܬܪ ܫܢܝܢẌ ܫܬ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܐܢܛܠܝܣ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܐ ܂ ܒܐܢܛܝܘܟ
Ps-Zach:EccHist ܡܝܬܪܬ̈ ܐ ܇ ܘܒܬܪ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܫܘ ܢ ܠܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂ ܡܝܬܪܘܬ ܐ ܒܬܪ ܪܫܝܡܢ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܢܗ ܂ ܡܢ ܙܕ̇ܩ ܠܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܕܢܪܗܛ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܬܐܕܣܝܣ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܩܝܢܣ ܠܟܠܩܕܘܢܐ ܫܢܬ ·ܬܫܣܕ ܒܬܪ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܡܠܟܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܒܣܘܢܗܕܣ 0 ܕܐܬܟܢܫܬ
Ps-Zach:EccHist ܗܘܘ ܪܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܪܗܘܡ ܘܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܒܬܪ ܐ ܕܡܪܩܝܢܣ 5ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܕܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܃ ܝ1̇X1̇ܝܘXXܝ X ܝ X1̇ܝܝXܢܠ ܝXܘܬܝ ܕܢܣXܢܘܪܝܣ ܃ ܝ ܒܬܪ ܝ ܟܬܝܒܐ ܆ ܠܘܬ ܦܠܘܝܢܐ ܂ ܟܬܒ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܠܐܘܢ ܘܐܓܥܠܗ ܝXܢ
Ps-Zach:EccHist ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܩܥ̣ܐ ܗܟܘܬ ܒܡܠܐ̈ 1ܐܢܛܠ ܐܦܣܩܦܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܂ ܘܠܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܘܕܐ ܒܩܪܝܒܘܬ ܐ ܕܢܣܛܪܝܣ
Ps-Zach:EccHist ܩܥܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝ ܂ X X ܝ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܂ 3ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ 2ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܠܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܡܪܝ ܠܐܘܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܣܩܪܣ ܂ ܚܙܐ ܕܟܘܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܡܬܟܢܐ ܦܝܠܣܦܐ ܂ ܗܢܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܦܪܛܘܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܝ ܕܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܡܢ ܪܚܡܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܠܚܝܐ ܝX ܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܕܫܟܒ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܆ ܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܝ ܘܚܫܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܕܝܣܩܪܣ ܂ ܫܕܪ ܠܝܘܚܢܢ ܪܫ ܣܠܢܛܝܪܐ̈ ܥܡ ܟܬܝܒܬܗ̈ ܒܬܪ ܐܢܫܐ 2ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܡܛܝܒܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܦܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܫܒܥ̈ ܀ ܟܕ ܐܡܠܟ ܐܢܬܝܡܣ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܬܩܛܠ ܒܬܪ ܘܣܐܘܪܣ ܘܐܠܘܒܪܝܣ ܘܠܐܘܢ ܂ 2ܕܐܡܠܟܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܢ̈ ܫܒܥ̈ ܀ ܟܕ ܐܡܠܟ ܐܢܬܝܡܣ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܒܬܪ ܘܣܐܘܪܣ ܘܐܠܘܒܪܝܣ ܘܠܐܘܢ ܂ 2ܕܐܡܠܟܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܬܪ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܣܐܘܪܣ ܥܡ ܐܢܬܝܡܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܬ ܂ ܘܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܟܕ ܂ ܙ ܝX ܒܬܪ ܂ ܘܣܐܘܪܣ ܟܕ ܐܡܠܟ ܥܡܗ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܬ ܂ ܘܐܠܘܒܪܝܣ ܕܐܡܠܟ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܫܒܥ̈ ܂ ܟܪ ܫܪܝ ܡܢ̣ ܫܢܬ ܝܝ ܬܠܬ ܒܬܪ ܂ ܘܕܐܢܬܝܡܣ ܘܣܐܘܪܣ ܘܐܠܘܒܪܝܣ ܘܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕXܡܠܟܘ
Ps-Zach:EccHist ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܫܒܥ̈ ܂ ܟܪ ܫܪܝ ܡܢ̣ ܫܢܬ ܝܝ ܬܠܬ ܒܬܪ ܘܣܐܘܪܣ ܘܐܠܘܒܪܝܣ ܘܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕXܡܠܟܘ ܒܬܪ