simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܚܘܢܝ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ ܢܘܕܐ ܆ ܕܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܇ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ 7ܕܟܬܝܒܢ ܂ ܕܨܥ̇ܪܐ ܘܡܘܟ̇ܟܐ ܘܚܫܐ̈ ܘܡܘܬ ܐ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܚܘܢܝ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ ܢܘܕܐ ܆ ܕܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܇ ܕܢܒܝܐ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ 7ܕܟܬܝܒܢ ܂ ܕܨܥ̇ܪܐ ܘܡܘܟ̇ܟܐ ܘܚܫܐ̈ ܘܡܘܬ ܐ ܝ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܕܡܟ ܂ ܘܐܫܬܡܠܝ ܂ X ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦ ܒܬܪ ܟܕ ܬܘܪܣܝܗ ܘܠܒܘܫܗ ܦܩܕܬ ܆ ܕܡܢ ܕ ܠܝ ܢܗܘܐ ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܝX ܥܠܡܐ ܆ ܬܡܢ ܐܬܩܒܪܘ ܂ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܫܘܘ ܕܥܡܢ ܒܗ ܒܬܪ ܠܘܬܢ ܂ ܘܠܩܪܝܬܐ ܕܐܡܗ ܐܙܠ ܂ ܕܡܬܩܪܝܐ̣ ܟܦܪ ܫܩܝܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist 7ܗܠܝܢ ܆ ܐܢܐ ܠܘܩܝܢܘܣ ܩܡܬ ܡܢ ܫܢܬܝ̣ ܘܐܘܕܝܬ ܠܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܩܒܪܐ ܢܬܬܣܝܡܘܢ ܂ ܡܛܘܠ ܕܨܒܝܢܐ X ·X ܕܐܠܗܐ Xܗܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ̣ ܂ ܩܡܬ 1ܬܘܒ̣ ܘܐܘܕܝܬ ܠܐܠܗܐ ܂ ܕܗܘܝܘ ܚܟܝܡܐ ܒܬܪ ܐܢ ܠܐܡܗ ܂ ܘܡܛܘܠ ܗܢܐ ܡܠܐ ܟܘܪܟܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܣܝܡ ܪܝܚܗ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ ܆ ܣܠܩܬ ܠܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܘܝܠܦܬ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̣̈ ܕܐ ܟܢܐ ܘܠ̇ܐ ܒܬܪ ܐ ܂ ܝܬ ܬܠܘܢܝܬܐ ܚܕܐ ܂ ܕܒܗ̇ ܣܒܪ ܗܘܝܬ ܕܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܀ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕ ܂ ܠܦܬ ܡܢܗ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܩܕܡ ܝܝ ܐܬܚܙܝ ܂ ܒܬܪ ܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܢܐ ܐܫܬܥܝܬ ܠܗ ܥܠ ܚܪܬܗ ܕܚܢܘܐ ܂ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܩܒܠܬ ܦܘܩܕܢܐ ܆ ܐܙܠܬ ܠܩܪ ܬܐ ܂ ܘܐܣܩܬ ܟܪܘܙܐ̈ ܂ ܕܒܨܦܪܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܂ ܘܟܢ ܐܫܠܘܚ ܠܗ ܒܝܕ ܐܢܫ ܫܪܪܐ ܒܟܬ̈ ܒܬܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܦܪܝܡ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܘܕܕܐ ܬܘܒ ܕܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ X ܒܬܪ ܕܡܠܝܢ ܘܬܪܢܐ ܒܟܠ ܢܝܫܝܢ̈ ܐ ܬ ܠܗ ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܩܠܣܝܣܛܩܐ ܕܐܘܣܒܝܣ ܩܣܪܐ ܂ ܘܣܘܩܪܛܝܣ ܂ ܘܬܐܕܘܪܝܛܘܣ ܒܬܪ ܣܘܪܝܐ̈ ܐܝܣܚܩ ܘܕܕܐ ܀ Xܝܫ ܝܫܘܪܝX ܪ ܂ ܝܫܪܒX XXXܝX ܂
Ps-Zach:EccHist ܣܘܢܗܕܣ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܐܦܣܣ ܂ ܕܡܛܘܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܐܬܟܢܫܬ ܒܬܪ 12ܪܝܫܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܡܚܘܐ ܕܐܝܠܝܢ ܝ ܝ̤ ܗ̣ܘܘ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܂ X ܙ ܝܝ ܕܩܝܣ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܚܪܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܠܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܠܝܘܬܪܢܐ ܒܬܪ ܂ X ܃ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܬܕܡܘܪܬܐ 3ܗ̇ܝ ܕܥܬ ܕܐ ܕܬܬܓܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘ ܂ ܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܟܕ ܐܬܩܛܠ ܥܡ ܒܪܗ ܒܒܪܘܛܐ ܂ ܒܬܪ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܠܡܘ ܆ ܡܥܪܬ ܐ ܝ ܐܣܬܟܪܬ ܂ ܡܝܬ ܕܝܢ ܘܡܠܟܐ ܕܩܝܣ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܐ̈ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܝ ܬ ܪ ܚܣܝܪ ܂ ܒܫܢܬX ܬܠܬ ܢ ܘܬܡܢܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܪܩܕ ܣ7 ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܠܘܡܦܝܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܂
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܢ ܂ ܘܐܬܚܦܛ ܟܕ ܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܪܫܝ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܢ ܂ ܘܐܬܚܦܛ ܟܕ ܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܪܫܝ̈ ܒܬܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܚܕܝܘܬ ܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܝ ܡܣܬܟܠ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܂ ܘܩܕܝܡܘܬ ܒܬܪ ܗܘܐ ܘܡܠܦ ܥܠ ܡܬܓܫܡܢܘܬ ܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܂ ܘܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܝ X · Xܝ ܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܦܦܪܓܡܢܐ ܕܬܡܢ ܂ ܘܕܠܐ ܒܬܪ ܆ ܗܟܘܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܂ ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗ ܢ ܟܬܝܒܢ ܝܕܝܥܐܝܬ