simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ ܝ ܗܦܟܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܘܝܢ ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܬܢܢܐ ܒܬܪ ܐܬܓܠܝ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܪܝ ܡܢ ܫܝܘܠ ܡܛܘܠ ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܗܘܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist 3ܙܒܢܐ ܂ ܘܐܢܫ̣ ܠܐ ܡܬܕܟܪ ܝ ܥܒܕܝܢ̈ ܂ ܘܥܒܪ ܥܘܡܪܢ̣ ܐܝܟ ܒܬܪ ܦܓܪܢ ܂ ܘܪܘܚܐ ܡܬܐܫܕܐ̣ ܐܝܟ ܐܐܪ ܪܦܝܐ ܂ ܘܡܬܛܥܐ ܫܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܪܒ ܠܡܕܝܢܝܐ̈ ܦ̣ܪܣ ܡܪܛܘܛܐ ܆ ܘܫܐܠ ܚܕܚܕ ܩܕܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܝܢܝܢ ܘܠܟ̣ܘܢ ܂ ܘܒܝܬ ܕܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪܢ ܂ ܘܓܕܥܘܢ ܬܘܒ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ ܕܬܠܬ ܐܩܠܣܝܣܛܝܩܐ̈ ܇ ܕܐܘܣܒܝܣ ܘܣܘܩܪܛܝܣ ܒܬܪ ܟܡܐ ܂ ܇ X ܗܟܝܠ ܟܐܡܬ ܟܐܝܢ ܘܙܕܩ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܘܚܦܝܛܐ̈ ܇ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܘܝܕ ܆ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܂ ܠܐ ܫܠܡ ܠܒܗ ܒܬܪ ܢܒܝܐ ܆ ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ ܟ ܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܐܬ ܢ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܕܒܫܡܪܝܢ ܂ ܠܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܣ̣ܠܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ̣ ܘܟܒܫܗ̇ ܂ ܘܫܒܐ ܠܟܠܗ ܐ·ܣܪܐܝܠ ܆
Ps-Zach:EccHist ܒܢܝܢܗ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̣̈ ܘܬܪܬ̈ ܢ ܂ ܘܒܛ ܂ ܠ̣ ܒܬܪ ܣܠ̣ܩ ܘܟܒ̣ܫ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐܘܩܕ ܂ ܠܗܝܟܠܐ ܂ ܘܥܘܪ ܠܨܕܩܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܕܫܒܝܬܐ ܇ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܬܡܢܐܝܢ ܇ ܒܝܘܡܝ̈ ܒܬܪ ܣܦܪܐ ܕܢܡܘܣܐ̣ ܘܐܒܕ ܂ ܘܐܬܒܛܠ̣ ܥܕܡܐ ܕܥܙܪܐ ܣܦܪܐ ܇
Ps-Zach:EccHist ܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܐܪܢܒܐ ܂ ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܕܠܦܘܣ ܐܬܙܝܥ ܡܢ ܒܬܪ ܟܬܒܐ ܕܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܂ ܒܠܚܘܕ3 ܕܝܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܆
Ps-Zach:EccHist ܛܘܦܢܐ ܂ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܬܡܢܐ ܢܦܫܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܒܬܪ ܠܗܝܢ ܠܗX ܐܝܟ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕ·ܘܝܐ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܫܝܢ̈ ܕܚܝܐ
Ps-Zach:EccHist 3ܒܬܪ3 ܡܪܗܛܐܝܬ ܡܟܬܒܝܢܢ ܂ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ [ܙܒܢܐ ]ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܂ [ܐܝܟ ܕ]ܣܦܩܢܢ ܗܪܟܐ ܂ ܂ ܂ ܂
Ps-Zach:EccHist ܩܠܝܠ ܡܘܬܢܐ ܬܐܒܝܠܝܐ ܀ XܝXX XܝXXܒXܥẌ ܂ ܦܝܣܐ ܕܥܠ ܒܬܪ ܗܘ ܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܂ ܗܐ ܡܢ ܟܕ ܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܢܕܬ ܐܪܥܐ ܘܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܗܦܟ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܂ ܘܬܢܢ ܡܬܬܢܝܚX ܐܢܐ ܂ ܒܬܪ ܇ ܕܒܗ ܫܪܝ ܐܠܗܐ ܟܠܡܕܡ ܠܡܥܒܕ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ̣ ܂ ܥܠ ܘܣܦ ܥܠ ܐܣܝܬ ܂ ܘܒܛܢܬ ܐܣܝܬ ܡܢ ܝܘܣܦ ܘ·ܠܕܬ̣ ܒܬܪ ܘܡܝܢ̈ ܕܡܫܬܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܘܕܐܣܝܬ ܡܘܬ ܐ ܢܡܘܬ ܂ ܘܗܘܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ̣ ܂ ܥܒ̣ܪ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܣܒܥܐ ܂ ܘܩܪܒ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܟܣܐ ܕܚܟܡܬܐ ܂ ܘܗܘܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܂ · ܘܗܘܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪܐ̈ ܕܟܡܐܢܐ ܕܒܩܢܝܐ ܕܥܒܐ ܕܒܢܚܠܐ ܂ ܘܢܦܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܬܪ ܝ ܘܫܡܥܘܢ ܘܠܘܝ ܘܝܗܘܕܐ ܂ ܘܐܝܣܟܪ ܘܙܒܘܠܘܢ ܂ ܪܕܦܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝ ܂ ܘܐܦ ܘܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ 3 ܘܕܐܢܛܝܘܟ̣ ܒܬܪ ܂ ܘܣܕܪ ܘܬܢܝ ܐܝܟ ܕܒܛܟܣܐ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܪ̈ ܫܝ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܝܝ ܕܣܐܒ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܂ ܘܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܬܪ ܓܪܡܐ̈ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܘܢܫܡܠܐ ܢܕܪܐ ܕܛܠܝܘܬܗ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܣܝܠܒܣܛܪܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܡܚܘܐ ܠܟ ܡܥܝܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܇ ܕܟܕ ܒܬܪ ܒܗܘܢ ܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܚܙܘܐ ܕܗܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܝ ܕܫܕܪ
Ps-Zach:EccHist ܨܘܡܐ ܘܟܦܢܐX ܩܐܡ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܚܘܝ ܠܗ ܒܝ̣ܫܐ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ ܢ 3ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ 5ܚܒ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܗ·ܟܠܐ