simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܓܒܪܗ̇ X ܂ ܘܗ̣ܝ ܐܡܠܟܬܗ ܂ ܘܫܢܝܐ̈ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܂ 1ܙ ܝX ܡܠܟܬܐ ܐܢܬܬܗ ܕܙܝܢܘܢ ܆ ܠܗܢܐ 2ܐܢܣܛܣ ܐܬܢܩܦܬ 3
Ps-Zach:EccHist ܕܟܬܒ ܗ̣ܘ ܝܘܠܝܢܐ ܠܘܬ ܡܠܝܠܐ ܣܐܘܪܐ ܂ ܘܦܢܝ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܦܪܫ ܠܗ ܂ ܕܢܩܒܠ ܡܟܣܢܘܬܗ ܕܒܙܕܩܐ ܗܘܝܐ ܟܕ ܡܬܥܙܐ ܂ Xܐܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܃ ܝ1̇X1̇ܝܘXXܝ X ܝ X1̇ܝܝXܢܠ ܝXܘܬܝ ܕܢܣXܢܘܪܝܣ ܃ ܝ ܒܬܪ ܝ ܟܬܝܒܐ ܆ ܠܘܬ ܦܠܘܝܢܐ ܂ ܟܬܒ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܠܐܘܢ ܘܐܓܥܠܗ ܝXܢ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ̣ ܂ ܥܒ̣ܪ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܣܒܥܐ ܂ ܘܩܪܒ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܟܣܐ ܕܚܟܡܬܐ ܂ ܘܗܘܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܂ · ܘܗܘܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܝܬܪܬ̈ ܐ ܇ ܘܒܬܪ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܫܘ ܢ ܠܗܝܡܢܘܬ ܐ ܂ ܡܝܬܪܘܬ ܐ ܒܬܪ ܪܫܝܡܢ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܢܗ ܂ ܡܢ ܙܕ̇ܩ ܠܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܕܢܪܗܛ
Ps-Zach:EccHist ܦܛܪܘܣ ܒܐܢܛܝܘܟ 1ܟܬܒ ܟܕ ܝ ܐܝܕܝܥܐܝܬ ܡܚܪܡ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܐܬܢܣܝܣ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܠܕ ܕܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܣܛܘܣ ܕܡܢ ܝܝ ܩܕܡܘܗܝ XܡܢX ܐܢܛܢܩܘܩܠܝܐ 3ܘܣܓܝ ܒܬܪ ܬܘܒ ܕܐܘܪܫܠܡ 2ܐܦ ܗ̣ܘ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܦ̣ܪܫ ܢܦܫܗ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܓܒܪܐ ܂ ܒܥܠܬܐ ܡܕܡ ܕܥܒ̇ܪܝ ܐܢܐ ܂ XܘX ܂ XXܘX ܒܬܪ ܦܪܘܫܐ̈ ܚܦܝܛܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܐܬܝܒܠܘ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܡܕ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܐ̈ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܝ ܬ ܪ ܚܣܝܪ ܂ ܒܫܢܬX ܬܠܬ ܢ ܘܬܡܢܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܪܩܕ ܣ7 ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܠܘܡܦܝܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝܝ ܕܣܐܒ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܂ ܘܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܬܪ ܓܪܡܐ̈ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܘܢܫܡܠܐ ܢܕܪܐ ܕܛܠܝܘܬܗ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܡܪܩܝܢܣ ܘܡܘܪܝܢܘܣ ܘܐܢܬܝܡܣ 1ܘܣܐܘܪܣ ܘܐܠܘܒܪ ܣ ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܡܦܪܫܐܝܬ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܝܝ ܂ X X ܘܡܘܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܘܝܕ ܆ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܂ ܠܐ ܫܠܡ ܠܒܗ ܒܬܪ ܢܒܝܐ ܆ ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ ܟ ܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܐܢܣܛܣ 2ܠܗܢܐ ܣܒܐ ܩܘܪܦܠܛܝܣ ܝ ܝܘܣܛܝܢܣ ܂ ܒܬܪ ܝX ܗ̣ܘ ܘܐܢܕܪܐܣ ܩܒܘܩܠܪܐ ܝ ܚܒܪܗ ܂ 1ܘܝܗ̇ܒ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ
Ps-Zach:EccHist 2ܩܝܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ ܕܚܫ ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܂ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܒ ܠܘܬ ܣܘܩܢܣܣX ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܘܕܥܗ ܂ ܕܢܬܒܝܢܗ ܚܢܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ ܓܕܫ ܘܚܘܝ ܥܠ ܚܪܝܢܐ ܕܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܘܟܫܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܝX ܥܠܡܐ ܆ ܬܡܢ ܐܬܩܒܪܘ ܂ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܫܘܘ ܕܥܡܢ ܒܗ ܒܬܪ ܠܘܬܢ ܂ ܘܠܩܪܝܬܐ ܕܐܡܗ ܐܙܠ ܂ ܕܡܬܩܪܝܐ̣ ܟܦܪ ܫܩܝܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܡܕܘ ܘܐܬܚܫܒܘ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܐܫܬܚܠܦܘ ܒܬܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܬܓܡܪܐ ܂ ܓܠܛܝܐXܝܪ̈ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܬܝܒܘܬܗ ܢܩܘܡ ܒܕܪܓܗ ܂ ܘܢܬܝܗܒ ܠܗ ܐܝܩܪܗ ܂ ܒܬܪ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܂ Xܐ ܢܐX ܕܡܬ̣ܦܢܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܩܠܝܠ ܐܬܕܚܝ ܗܘܐ ܘܗܘܐ ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܘܬ 5ܣܛܪ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܬܘܒ ܐܠܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܫܠܡ ܠܗܝܢ ܂ ܘܐܢ ܟܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܬܐܕܣܝܣ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܩܝܢܣ ܠܟܠܩܕܘܢܐ ܫܢܬ ·ܬܫܣܕ ܒܬܪ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܡܠܟܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܒܣܘܢܗܕܣ 0 ܕܐܬܟܢܫܬ