simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܫܒܘܥܐ̈ ܬܪ̈ ܢ ܬܘܒ ܕܫܢܝܐ̈ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܐܚܪܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܂ ܂ ܒܬܪ ܡܗܝܡܢܐ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܛܢ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܂ ܘܢܦܩ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܫܒܝܗ̇ ܕܐܡܕ̣ ܬܐܘܡܐ ܡܪܚܡܢܐ ܐܦܣܩܦܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܢܗ̇ ܠܕܪܐ ܒܬܪ ܕ ܠܝ ܡܐܬ ܐܢܬ ܐܦܣܩܦܐ ܂ ܘܐܬܬܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܒܕܗܘܐ ܬܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܂ X ܙ ܝܝ ܕܩܝܣ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܚܪܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܫܝܢܐ ܕܗܘܐ ܒܕܩܛܐ ܂ ܐܬܝܗܒ ܚܠܦ ܕܘܡܛܨܝܠܘܣ ܕܦܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܒܬܪ ܘܩܛܠܗ ܠܓܕܪ ܘܫܒܝܗܝ ܠܐܝܙܕܓܪܕ 5ܘܐܥܠܗ ܠܡܝܦܪܩܛ ܂ ܗܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܐ̈ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܝ ܬ ܪ ܚܣܝܪ ܂ ܒܫܢܬX ܬܠܬ ܢ ܘܬܡܢܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܪܩܕ ܣ7 ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܠܘܡܦܝܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܂
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܢ̈ ܫܒܥ̈ ܀ ܟܕ ܐܡܠܟ ܐܢܬܝܡܣ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܒܬܪ ܘܣܐܘܪܣ ܘܐܠܘܒܪܝܣ ܘܠܐܘܢ ܂ 2ܕܐܡܠܟܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܬܪ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܬܝܒܘܬܗ ܢܩܘܡ ܒܕܪܓܗ ܂ ܘܢܬܝܗܒ ܠܗ ܐܝܩܪܗ ܂ ܒܬܪ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܂ Xܐ ܢܐX ܕܡܬ̣ܦܢܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘ ܂ ܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܟܕ ܐܬܩܛܠ ܥܡ ܒܪܗ ܒܒܪܘܛܐ ܂ ܒܬܪ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܠܡܘ ܆ ܡܥܪܬ ܐ ܝ ܐܣܬܟܪܬ ܂ ܡܝܬ ܕܝܢ ܘܡܠܟܐ ܕܩܝܣ
Ps-Zach:EccHist ܫܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܒܟܘܪܐ ܕܝܠܗ̇ 0ܝ ܕܐܦܪܝܩܐ ܂ 2ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܫܬܥܒܕܬ 10ܐܦܪܝܩܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܬܟܒܫ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܗܦܟ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܂ ܘܬܢܢ ܡܬܬܢܝܚX ܐܢܐ ܂ ܒܬܪ ܇ ܕܒܗ ܫܪܝ ܐܠܗܐ ܟܠܡܕܡ ܠܡܥܒܕ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܬܪܬ̈ ܢ ܫܢܢ̈ ܣܠܩ ܥܠ ܐܢܛܝܘܟ ܟܣܪܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܪܝܫܐ ܒܬܪ ܕܢܫܒܐ ܂ X ܙ ܝX ܫܒܝܬܐ ܂ ܘܢܒܘܙ ܒܙܬܐ ܂ ܘܒܛܪܛܐ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܠܕ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܒܐܢܛܝܘܟ 1ܟܬܒ ܟܕ ܒܬܪ ܒܫܠܡܐ ܠܘܬ ܚܣܝܘܬܟ ܀ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܐܬܢܣܝܣ