simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܟܬܒܘ ܐܓܪܬܐ̈ ܣܘܢܗܕܝܩܘܣ ܘܐܬ̣ܐܘܝܘܝ ܒܬܪ ܝ ܂ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܆ ܘܡܪܛܘܪ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܬܝܡܣ ܂ ܝ ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ ܂ ܘܐܓܦܝܛܐ ܒܬܪ ܂ ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ ܂ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܝ ܡܠܟܘܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܦܪܝܡ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܘܕܕܐ ܬܘܒ ܕܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ X ܒܬܪ ܕܡܠܝܢ ܘܬܪܢܐ ܒܟܠ ܢܝܫܝܢ̈ ܐ ܬ ܠܗ ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܩܠܣܝܣܛܩܐ ܕܐܘܣܒܝܣ ܩܣܪܐ ܂ ܘܣܘܩܪܛܝܣ ܂ ܘܬܐܕܘܪܝܛܘܣ ܒܬܪ ܣܘܪܝܐ̈ ܐܝܣܚܩ ܘܕܕܐ ܀ Xܝܫ ܝܫܘܪܝX ܪ ܂ ܝܫܪܒX XXXܝX ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܬܢܣܝܣ ܂ ܠܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܬܒܐ ܡܚܪܡ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܦܪܗܣܝܐ XܠܒܪX ܡܢ ܟܬܒܐ 2ܕܗܢܛܝܩܘܢ ܂ ܘܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܕܩܡ
Ps-Zach:EccHist ܒܢܝܢܗ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̣̈ ܘܬܪܬ̈ ܢ ܂ ܘܒܛ ܂ ܠ̣ ܒܬܪ ܣܠ̣ܩ ܘܟܒ̣ܫ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐܘܩܕ ܂ ܠܗܝܟܠܐ ܂ ܘܥܘܪ ܠܨܕܩܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܣܝܢܘܣ ܀ ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܕܢܬܡܣܪ ܛܝܡܬܐܣ ܡܬܢܐ ܝ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܥܠ 7ܛܝܡܬܐܣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܒܐܦܣܣܝ ܠܝܘܚܢܢ ܕܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܣܝܢܘܣ ܀ ܪܫܐ ܕܝܢ ܕܫܬܐ ܡܚܘܐ ܥܠ ܕܝܣܝܣ ܕܛܝܡܬܐܣ ܘܐܦ ܒܬܪ ܡܪܬܐ̣ ܥܠ ܛܝܡܬܐܘܣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫX ܒܐܦܣܣ ܠܝܘܚܢܢ ܕܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܣܝܢܘܣ ܕܐܫܬܐܠ ܂ ܘܥܠ ܝ ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܠܐܘܢ ܒܬܪ ܕܒܣܘܢܗܕܣ ܘܠܛܘܡܣܐ ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܐ ܒܐܦܣܣ 1ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܒܬܪ ܠܪܗܘܡܐ ܂ ܘܟܠܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ 1ܘܡܝܬ ܗܘܐ ܂ ܘܕܒܬܪܗ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܢ ܂ ܘܐܬܚܦܛ ܟܕ ܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܘܪܫܝ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܫܒܥ̈ ܂ ܟܪ ܫܪܝ ܡܢ̣ ܫܢܬ ܝܝ ܬܠܬ ܒܬܪ ܂ ܘܕܐܢܬܝܡܣ ܘܣܐܘܪܣ ܘܐܠܘܒܪܝܣ ܘܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕXܡܠܟܘ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܚܘܢܝ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ ܢܘܕܐ ܆ ܕܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܇ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ 7ܕܟܬܝܒܢ ܂ ܕܨܥ̇ܪܐ ܘܡܘܟ̇ܟܐ ܘܚܫܐ̈ ܘܡܘܬ ܐ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܝ X · Xܝ ܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܦܦܪܓܡܢܐ ܕܬܡܢ ܂ ܘܕܠܐ ܒܬܪ ܆ ܗܟܘܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܂ ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗ ܢ ܟܬܝܒܢ ܝܕܝܥܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܡܢܝ ܠܬܚܬ ܂ ܘܟܕ ܣܠܩܘ ܓܒܪܐ̈ ܡܙܝܢܐ̈ ܡܓܒܝܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܕܪܐ ܡܢ ܠܒܪ · ܠܓܘ ܂ ܘܨܠܕܝܢ ܗܘܘ ܒܩܝܣܐ̈ ܠܚܦܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܫܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܒܟܘܪܐ ܕܝܠܗ̇ 0ܝ ܕܐܦܪܝܩܐ ܂ ܒܬܪ ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܫܬܥܒܕܬ 10ܐܦܪܝܩܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܬܟܒܫ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܕ̈ ܢ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܠܗܝܢ ܒܦܘܩܕܢܢ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܪܗܘܡܝ ܐܢܬܬ ܒܬܪ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܙܥܦܢ ܗܘܝ̈ ܠܗܝܢ ܘܐܡܪܢ ܂ ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢܡܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪܐ̈ ܕܟܡܐܢܐ ܕܒܩܢܝܐ ܕܥܒܐ ܕܒܢܚܠܐ ܂ ܘܢܦܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܬܪ ܝ ܘܫܡܥܘܢ ܘܠܘܝ ܘܝܗܘܕܐ ܂ ܘܐܝܣܟܪ ܘܙܒܘܠܘܢ ܂ ܪܕܦܘ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪܝ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܝܢ ܩܠܐ ܕܐܝܠܠܬܐ ܡܢ ܡܕ ܢܬܐ ܂ ܘܐܬܘ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝ ܘܢܚܣܐ ܠܝ ܕܩܘܝܬ ܒܚܝܐ̈ ܗܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܘܝܕ ܆ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܂ ܠܐ ܫܠܡ ܠܒܗ ܒܬܪ ܢܒܝܐ ܆ ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ ܟ ܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢ