simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܒܪܗܡ ܂ ܡܢ ܒܬܪ 1ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܫܠܡ ܂ ܡܢ ܒܬܪ 2ܕܟܬܒܢܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܢ ܒܬܪ 2ܩܝܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܂ ܂ ܒܬܪ 3ܒܬܪ3 ܡܪܗܛܐܝܬ ܡܟܬܒܝܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡܬܛܥܐ ܫܡܢ ܒܬܪ 3ܙܒܢܐ ܂ ܘܐܢܫ̣
Ps-Zach:EccHist ܒܡܕܝܢܬX ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܬܪ 5ܡܩܕܘܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist Xܗܘܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ 7ܗܠܝܢ ܆ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ ܐܓܪܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܒܬܪ X ܡܘܕܥܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܝ ܒܬܪ Xܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܫܝ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܬܪ ܒܬܪ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܟܠܗ ܐ·ܣܪܐܝܠ ܆ ܒܬܪ ܂ ܡܐܬ ܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܐܘܢ ܘܐܓܥܠܗ ܝXܢ ܒܬܪ ܃ ܝ1̇X1̇ܝܘXXܝ X
Ps-Zach:EccHist ܕܐܬܡܢܥܘ ܠܡܕܝܢܬ- ܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܐXܝܘܢܐ ܕܩܪܒܐ 3ܕܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܝܝ ܟܬܪ ܕܝܢ ܒܬܪ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܕܒܬܪܗ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܕܒܪܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܕܝܪܐ 7 ܕܛܪܡܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܕܚܘܠܡܢܗ̇ ܆
Ps-Zach:EccHist ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܐܦܣܩܦܐ ܒܬܪ ܐܢܛܠ ܆ ܘܐ̣ܡܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܦ̣ܪܫ ܢܦܫܗ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܣܛܘܣ ܕܡܢ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܐܢܣܛܣ ܂ ܕܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܂ 7ܐܝܢܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ