simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist 1ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܬܬܘܬܒ ܂ ܐܬܐ ܠܐܬܪܐ ܒܬܪ ܝ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܟܗܢܘܬܗܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܕܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܒܪܗܡ ܂ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist 2ܕܟܬܒܢܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ ܟܠ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܩܫܝܫܐ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܐܚܐ̈ ܝ ܕܥܡܗ̣ ܫܠܡ ܂ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist 2ܩܝܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ ܕܚܫ ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܂ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܒ ܠܘܬ ܣܘܩܢܣܣX ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist 3ܒܬܪ3 ܡܪܗܛܐܝܬ ܡܟܬܒܝܢܢ ܂ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ [ܙܒܢܐ ]ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܂ [ܐܝܟ ܕ]ܣܦܩܢܢ ܗܪܟܐ ܂ ܂ ܂ ܂
Ps-Zach:EccHist 3ܙܒܢܐ ܂ ܘܐܢܫ̣ ܠܐ ܡܬܕܟܪ ܝ ܥܒܕܝܢ̈ ܂ ܘܥܒܪ ܥܘܡܪܢ̣ ܐܝܟ ܒܬܪ ܦܓܪܢ ܂ ܘܪܘܚܐ ܡܬܐܫܕܐ̣ ܐܝܟ ܐܐܪ ܪܦܝܐ ܂ ܘܡܬܛܥܐ ܫܡܢ
Ps-Zach:EccHist 5ܡܩܕܘܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܝ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐܨXܠܠܒ ܚܠܦܝܢ ܂ · ܒܡܕܝܢܬX ܡܠܟܘܬܐ ܀
Ps-Zach:EccHist 7ܗܠܝܢ ܆ ܐܢܐ ܠܘܩܝܢܘܣ ܩܡܬ ܡܢ ܫܢܬܝ̣ ܘܐܘܕܝܬ ܠܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܩܒܪܐ ܢܬܬܣܝܡܘܢ ܂ ܡܛܘܠ ܕܨܒܝܢܐ X ·X ܕܐܠܗܐ Xܗܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist X ܡܘܕܥܢ ܝ ܠܗ ܠܩܪܘܝܐ̣ ܒܪܫܐ̈ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܕܝܠܗ ܝ- ܕܡܐܡܪܐ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܗܘܦܬܣܝܣ ܕܗܘܬ 2 ܒܫܘܪܝܐ ܂ ܣܐܡ ܐܢܐ ܐܓܪܬܐ̈ ܕܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist Xܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܢܦܠܝܢܢ ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܂ ܙ ·X ܒܬܪ 5ܘܕܚܫܐ̈ ܂ ܒܦܘܠܓܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝ ܂ ܘܐܦ ܘܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ 3 ܘܕܐܢܛܝܘܟ̣ ܒܬܪ ܂ ܘܣܕܪ ܘܬܢܝ ܐܝܟ ܕܒܛܟܣܐ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܪ̈ ܫܝ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܐܬ ܢ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܕܒܫܡܪܝܢ ܂ ܠܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܣ̣ܠܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ̣ ܘܟܒܫܗ̇ ܂ ܘܫܒܐ ܠܟܠܗ ܐ·ܣܪܐܝܠ ܆
Ps-Zach:EccHist ܃ ܝ1̇X1̇ܝܘXXܝ X ܝ X1̇ܝܝXܢܠ ܝXܘܬܝ ܕܢܣXܢܘܪܝܣ ܃ ܝ ܒܬܪ ܝ ܟܬܝܒܐ ܆ ܠܘܬ ܦܠܘܝܢܐ ܂ ܟܬܒ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܠܐܘܢ ܘܐܓܥܠܗ ܝXܢ
Ps-Zach:EccHist ܐXܝܘܢܐ ܕܩܪܒܐ 3ܕܥܡ ܦܪܣܝܐ̈ ܥܕܠܝܐ̈ X ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܒܬܪ ܚܝܠܐ̈ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܐܬܡܢܥܘ ܠܡܕܝܢܬ- ܡܠܟܘܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܣܩܕܩܛܐ ܘܗ ܕܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܢܫܘܝܟܘܢ ܠܟܠܝܠܐ̈ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܀ ܝܝ ܟܬܪ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܪܝܕܝܢ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܘܟܠܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ 1ܘܡܝܬ ܗܘܐ ܂ ܘܕܒܬܪܗ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܕܚܘܠܡܢܗ̇ ܆ ܫܐܠܬ ܐܟܝܦܐܝܬ ܡܢ ܟܣܪܘܢ 2ܒܪܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܚܝܒܐ ܗܘܬ ܛܝܒܘܬܐ ܠܡܘܫܐ ܛܘܒܢܐ ܕܕܝܪܐ 7 ܕܛܪܡܠ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܛܠ ܆ ܘܐ̣ܡܪ ܕܠܐ ܡ̇ܩܒܠ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܠܘܬ ܓܢܕ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܐܦܣܩܦܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܣܛܘܣ ܕܡܢ ܝܝ ܩܕܡܘܗܝ XܡܢX ܐܢܛܢܩܘܩܠܝܐ 3ܘܣܓܝ ܒܬܪ ܬܘܒ ܕܐܘܪܫܠܡ 2ܐܦ ܗ̣ܘ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܦ̣ܪܫ ܢܦܫܗ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܣܛܣ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܒܬܪ ܠܥܡܐ ܠܘܬܗ ܀ ܥܠ ܡܪܛܘܪ ܡܘܕܥ ܇ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܠܝ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܦܘܪܩܣܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢ̣ ܘܩܘܡܣ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܂ 7ܐܝܢܐ ܕܐܡܠܟ