simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡܦܩܬܗ ܀ ܪܝܫX XXܠXXܥܘܘܪ XܝܠX XܝXܝܪܒX ܥܠ ܐܪܝܕܢܐ ܒܬܪ 11ܠܚܦܝܛܐ̈ ܠܡܐܠܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܂ X ܐܓܪܬܐ̇ ܕܟܬܒ ܐܟܣܢܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܩܥܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝ ܂ X X ܝ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܂ 3ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ 2ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܠܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܡܪܝ ܠܐܘܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܩܠܝܠ ܡܘܬܢܐ ܬܐܒܝܠܝܐ ܀ XܝXX XܝXXܒXܥẌ ܂ ܦܝܣܐ ܕܥܠ ܒܬܪ ܗܘ ܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܂ ܗܐ ܡܢ ܟܕ ܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܢܕܬ ܐܪܥܐ ܘܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܪܗܘܡܐ ܇ ܘܐܝܩܪܗ ܕܗܢܐ ܕܝܠܝ ܬܫܘܛ ܂ ܘܓܚܟ ܡܠܟܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡ̇ܩܒܠ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܂ ܕܠܟܘܪܣܝܟ ܬܥܒܕ ܬܪܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܘܠܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܚܘܐ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܐ ܝܝ ܕܐܪܬܕܟܣܐ ܂ ܒܬܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܢܕܪܐܘܣ ܘܕܕܝܡܣܬܢ ܗܘܦܪܟܘ ܂ ܕܗܘܐ ܬܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܫܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܒܟܘܪܐ ܕܝܠܗ̇ 0ܝ ܕܐܦܪܝܩܐ ܂ 2ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܫܬܥܒܕܬ 10ܐܦܪܝܩܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܬܟܒܫ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܝܝ ܕܣܐܒ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܂ ܘܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܬܪ ܓܪܡܐ̈ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܘܢܫܡܠܐ ܢܕܪܐ ܕܛܠܝܘܬܗ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܩܠܝܠ ܐܬܕܚܝ ܗܘܐ ܘܗܘܐ ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ ܂ ܘܗܟܘܬ 5ܣܛܪ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܬܘܒ ܐܠܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܫܠܡ ܠܗܝܢ ܂ ܘܐܢ ܟܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܝܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ ܂ 2ܘܐܡܠܟ ܫܝܢܐ ܒܥܡܡܐ̈ ܘܐܡܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܦܛܠܡܐܘܣ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܬܒܝܠ ܂ ܘ ܬܝܪܐܝܬ ܂ ܆ X ܂ 12 ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܒ̣ܕ ܡܩܕܘܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܫܠܚܢܢ ܠܚܣܝܘܬܟܘܢ ܂ ܘܐܚܪܡ ܒܬܪ ܂ ܝܝ ܒܨܠܘܬܟܘܢ̈ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ ܂ ܡܘܕܥܝܢܢ ܠܟܘܢ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܡܬܐ̈ ܟܕ ܣܚܐ ܝ ܝ ܒܝܛܠܝܢܣ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܝ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܒܬܪ ܂ ܢܬܦܣܩ ܠܫܢܗ ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܡܠܟܗ ܕܒܝܛܠܝܢܣ ܂ ܓܕܫ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܝ X · Xܝ ܒܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܦܦܪܓܡܢܐ ܕܬܡܢ ܂ ܘܕܠܐ ܒܬܪ ܆ ܗܟܘܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܂ ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗ ܢ ܟܬܝܒܢ ܝܕܝܥܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܦܠܘܝܢܐ ܂ ܓܒܪܐ ܗܘܐ XܝܕܝܥܐX ܂ ܘܩܪܝܚܐ ܒܚܟܡܬ ܒܬܪ ܠܣܘܢܗܕܣ ܘܠܛܘܡܣܐ ܀ ܣܐܘܪܣ ܕܝܢ ܕܗܘܐ ܒܐܢܛܝܘܟ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܪܒ ܠܡܕܝܢܝܐ̈ ܦ̣ܪܣ ܡܪܛܘܛܐ ܆ ܘܫܐܠ ܚܕܚܕ ܩܕܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܝܢܝܢ ܘܠܟ̣ܘܢ ܂ ܘܒܝܬ ܕܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪܢ ܂ ܘܓܕܥܘܢ ܬܘܒ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܠXܘܢ ܘܕܚܦܛܗ ܗܘܐ ܝ ܠܒܣܝܠܝܣܩܘܣ ܡܛܠ ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܒܬܪ XܝܠX XܫܪܒX ܡܘܕܥ ܂ ܐܝܟܢܐ ܦܢܐ ܛܝܡܬܐܣ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܫܢܝܢ̈ ܫܒܥ̈ ܀ ܟܕ ܐܡܠܟ ܐܢܬܝܡܣ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܒܬܪ ܘܣܐܘܪܣ ܘܐܠܘܒܪܝܣ ܘܠܐܘܢ ܂ 2ܕܐܡܠܟܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܒܬܪ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܫܒܥ̈ ܂ ܟܪ ܫܪܝ ܡܢ̣ ܫܢܬ ܝܝ ܬܠܬ ܒܬܪ ܘܣܐܘܪܣ ܘܐܠܘܒܪܝܣ ܘܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕXܡܠܟܘ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܫܒܘܥܐ̈ ܬܪ̈ ܢ ܬܘܒ ܕܫܢܝܐ̈ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܐܚܪܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܂ ܂ ܒܬܪ ܡܗܝܡܢܐ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܛܢ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܂ ܘܢܦܩ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܦܐ·ܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܚܙܝܢ ܂ ܘܒܦܘܪܓܝܐ ܗܢܝܐܐ ܕܚܙܬܐ ܒܬܪ ܕܠܥܠܡ ܂ ܘܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܂ ܕܠܐ ܬܐܙܠ ܬܪܥܝܬܟ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܕ̈ ܢ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܠܗܝܢ ܒܦܘܩܕܢܢ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܪܗܘܡܝ ܐܢܬܬ ܒܬܪ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܙܥܦܢ ܗܘܝ̈ ܠܗܝܢ ܘܐܡܪܢ ܂ ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢܡܘܬ