simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܬܪܬ̈ ܢ ܫܢܢ̈ ܣܠܩ ܥܠ ܐܢܛܝܘܟ ܟܣܪܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܪܝܫܐ ܒܬܪ ܕܢܫܒܐ ܂ X ܙ ܝX ܫܒܝܬܐ ܂ ܘܢܒܘܙ ܒܙܬܐ ܂ ܘܒܛܪܛܐ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܠܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܡܕܢܚ ܓܪܒܝ ܟܕ ܚ̇ܪܒ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐܢܛܝܘܟ 3ܘܠܐܙܪܝܢܝ ܘܠܡܝܣܘܦܘܛܘܡܝܐ ܂ ܘܒܬܪ ܝ ܂
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܐܝܕ·ܥܐ ܕܚܫܗ ܕܡܪܢ ܂ ܘܝܘܩܢܐ ܐܚܪܢܐ̣ ܐܬܢܛܪ ܒܗ̇ ܝ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘ ܕܣܠܩ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܒܟܠ ܡܕܡ ܂ ܘܚܕ ܝܘܩܢܐ̣ ܥܠ ܠܩܣܪܝܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܂ ܂ ܝ ܕ ܢ ܐ ܕܝܥܐ ܐܢܬܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܢ ܕܝܒܘܕܝܢ ܩܪܝܬܐ ܂ ܒܬܪ ܗܝܟܠܐ ܠܐܝܩܪܗ ܡܢ ܐܘܦܛܝܐ ܗܝ̇ ܕܗܘܬ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܂ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܝܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ ܂ 2ܘܐܡܠܟ ܫܝܢܐ ܒܥܡܡܐ̈ ܘܐܡܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܦܛܠܡܐܘܣ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܬܒܝܠ ܂ ܘ ܬܝܪܐܝܬ ܂ ܆ X ܂ 12 ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܠܬ ܫܒܝܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܐ̇ܥܠܘ ܗܘܢܝܐ̈ ܘܗܘܘ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܘܬܢܝܘ ܠܢ ܒܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܗܟܘܬ ܂ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܫܒܘܥܐ̈ ܬܪ̈ ܢ ܬܘܒ ܕܫܢܝܐ̈ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܐܚܪܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܂ ܂ ܒܬܪ ܡܗܝܡܢܐ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܛܢ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܂ ܘܢܦܩ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܪܝܫ ܡܓܘܫܐ̈ ܝܬ̇ܒ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܫܐܠ ܡܢܗ ܡܩܒܠ ܂ ܝ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܘܢܩܝܦ ܠܗ ܝX ܡܛܘܠ ܕܐܣܝܐ ܗܘX ܂ ܘܒܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܚܘܫܒܐ ܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܡܛܠ ܗܕܐ ܣܓܝ ܐܬܬܪܬܝ ܡܢ ܕܐܡܝܢܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܬ̈ ܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܩܪܒܘ ܠܗ ܕܢܫܬܚܠܦ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܠ̣ܐ ܟܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܪܘܫܥܐ ܕܣܘܦܝܣܛܐ ܘܕܦܪܘܒܐ̣ ܂
Ps-Zach:EccHist ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܃ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܬܪ ܃ ܘܢܛܝܪ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܘܐܦ ܡܢ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܢ ܡܘܬܗ ܕܦܐܛܪܐ ܐ ܟ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܡܕܡ ܫܩܠܘ̣ ܂ ܬܒ̇ܥܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܐܦ ܩܘܪ̈ ܐ̤ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܝ ܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀