simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܓܪܬܐ̇ ܕܟܬܒ ܐܟܣܢܝܐ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܀ ܪܝܫX
Ps-Zach:EccHist ܠܐܘܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܥܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܘܢܕܬ ܐܪܥܐ ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܘܬܢܐ ܬܐܒܝܠܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܟܘܪܣܝܟ ܬܥܒܕ ܬܪܝܢܐ ܒܬܪ ܕܪܗܘܡܐ ܇ ܘܐܝܩܪܗ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܒܬܪ ܦܘܠܐ ܂ ܗ̇ܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܬܟܒܫ ܒܬܪ ܒܬܪ ܫܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܒܟܘܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܢܕܪܐ ܕܛܠܝܘܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܝܝ ܕܣܐܒ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܢ ܟܡܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܕܚܝ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ 12 ܡܢ ܒܬܪ ܝܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡܘܕܥܝܢܢ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܕ ܡܩܕܘܢ ܗ̇ܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܓܕܫ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܟܕ ܣܚܐ
Ps-Zach:EccHist ܢ ܟܬܝܒܢ ܝܕܝܥܐܝܬ ܒܬܪ ܒܬܪ ܝ X
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܕܗܘܐ ܒܐܢܛܝܘܟ ܒܬܪ ܦܠܘܝܢܐ ܂ ܓܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܘܓܕܥܘܢ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܪܒ ܠܡܕܝܢܝܐ̈ ܦ̣ܪܣ
Ps-Zach:EccHist ܛܝܡܬܐܣ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܠXܘܢ ܘܕܚܦܛܗ
Ps-Zach:EccHist ܚܕܕܐ̈ ܒܬܪ ܝ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܫܒܥ̈ ܀
Ps-Zach:EccHist ܩܕܡܝܐ ܕXܡܠܟܘ ܒܬܪ ܒܬܪ ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܫܢܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܢܦܩ ܠܗ ܒܬܪ ܫܒܘܥܐ̈ ܬܪ̈ ܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܬܐܙܠ ܬܪܥܝܬܟ ܒܬܪ ܦܐ·ܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢܡܘܬ ܒܬܪ ܓܒܕ̈ ܢ ܂