simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܘܡܘܬ ܐ ܝ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܘܢܝ ܕܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܝ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܘܢܝ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܕܡܟ
Ps-Zach:EccHist ܫܩܝܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܝX
Ps-Zach:EccHist Xܗܘܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ 7ܗܠܝܢ ܆ ܐܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܪܝܚܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܩܡܬ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܣܠܩܬ
Ps-Zach:EccHist ܕܚܢܘܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܂ ܠܦܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܬ ܦܘܩܕܢܐ ܆
Ps-Zach:EccHist ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐܦܪܝܡ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀
Ps-Zach:EccHist ܝܫܪܒX XXXܝX ܂ ܒܬܪ ܐܩܠܣܝܣܛܩܐ ܕܐܘܣܒܝܣ ܩܣܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܗ̣ܘܘ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܘܢܗܕܣ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܐܦܣܣ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܚܪܝܬ ܒܬܪ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܬ ܕܐ ܕܬܬܓܠܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܠܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܘܡܠܟܐ ܕܩܝܣ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܂ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܡܦܪܫܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܢ ܟܬܝܒܢ ܝܕܝܥܐܝܬ ܒܬܪ ܒܬܪ ܝ X