simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܗܘܝܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝ ܗܦܟܝܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܐܬܢܣܝܣ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܠܕ