simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ³⁰ܟܬܒܐ . ܘܠܐ ܬܫܚܠܦ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܇ ܐܘ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܠܘܝܢ ܚܝܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܬܐܙܠ ܐܦ ⁷ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ : ܘܚܘܫܒܐ̈ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܘ̇ܠܐ ܒܬܪ ܇ ܐܘ ܚܝܠܗ̇ܐܘ ܦܘܫܩܗ̇ . ܘܐܝܟ ܡܐ ܡܥܕܝܢ ܪܓܫܐ̈ ܠܡܐܙܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡܬܕܢܝܘ ܒܟܠܡܕܡ ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܪܓܫܐ̈ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ : ܘܚܘܫܒܐ̈ ܬܘܒ
PhiloxMab:ComProJohn ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܘܠܗܢܐ ²⁰ XXXX ܣܓܕܘ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܥܓܠܐ ܚܫܠܘ ܠܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܘ ܟܠܗ ܦܘܪܩܢܐ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ . ܕܗ̣ܘܐ ܒܝܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܬܪ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܡܘܫܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܢܦܩܘ . ܐܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܘܫܐ ܗܘ ܕܟܬܒܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܕܘܝܕ ܆ ܒܬܪ ܒܥܓܠܐ ܢܣܝܟܐ ܆ ܘܨܥܪܘ ܠܗ̇ܘ ܕܝܩܪ ܐܢܘܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܐܫ̣ܬܠܡܬ̇ ܠܢ ܒܬܪ ܘܥܠܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܆ ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܒܓܘ ܙܒܢܐ̈ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܟܕ ܛܒ ܨܒܝܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܪܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܐܝܠܦܢܢ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܘܠܕ ܡ̇ܦܣ⁵ ܠܡܐܡܪ ܕܐܬܙܝܥ ܒܗ ܚܘܫܒܐ ܘܐܬܪܥܝ ܕܫܦܝܪ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܬܒܪ ܕܨܒܝܢܐ ܗܘ ܕܐܘܠܕ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܠܕܬ . ܘܬܘܒ̣ ܕܐܬܚܘܝ-ܬ ܘܗܕܐ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܒܬܪ . ¹ . 108 ܘܬܘܒ̣ ܕܒܬܘܠܬܐ ܟܬܪܬ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܐܡܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܒܬܪ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܬܥܒܕ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ²⁵ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܫܒ̇ܩ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ ܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ⁰ܝ ܗ̣ܢܘܢ̣ ܡܢ ܥܠܬ ܒܬܪ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܛܥܘ : ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ⁰ܝ ܗ̣ܢܘܢ̣ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܢܦܠܘ ܒܬܪ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܛܥܘ : ܐܘ ܒܬܪ ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܫܬܟܚܘܢ ܒܟܠܢ ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܛܝܠܐ̈ ܒܬܪ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܕܝ̇ܠܝܢ ܒܗܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠܗܘܢ . ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܝܠܕ ܇ ܘ̇ܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܦ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܐ ܘܕܡܘܠܕܐ ܇ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܠܫܒܪܐ ܡܐ ܕܡܫܪܐ ܠܡܐܠܦ ܆ ܘܚܠܒܐ ܠܝܠܘܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ : ܘܒܐܝܕܗ ܡܢ ܥܠܬ ܕܗ̣ܘܐ ܕܝܠܗ ܒܬܪ ܘܠܚܪܬܐ ܐܦ ܚܫ̣ ܘܡܝܬ . ܘܣܝܒܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܗ̣ܦܟ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܝܘܡܬܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ̈ : ܘܫܪܪ ܒܬܪ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܆ ܩܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ³⁰ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܐܬܕܝܢ ܠܗ ܚܕܐ ܙܒܢ ܆ ܥ̇ܪܩ ܐܦ ܡܢ ܗܢܐ ܘܡܬܛܫܐ ܆ ܐܝܟ ܒܬܪ : ܠܘ ܕܢܗܝܡܢ ܒܗ : ܐܠܐ ܕܢܫܐ̇ܠ XXX 1 ܘܢܕܘܢܝܘܗܝ : ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ ܡܢ ⁵ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܒܬܪ ܐܚܝܕܝܢ ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܕܝ̇ܢܐ̈ ܡܫܟܚܝܢ . ܘܬܡܢ̇ ܡܢ