simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܩܝܢܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ . ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ . ܚܙܘ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܝܘܣܦ ܕܡܝܬ ܐܒܘܗܘܢ ܘܕܚܠܘ ܒܬܪ ܠܡܨܪܝܢ ܗܘ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܘܟܠ ܕܣܠܩܘ ܥܡܗ ܠܡܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܦܬܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒܕ . ܘܫܕܪ ܒܬܪ : ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܥܣܝܪܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ . ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܚܡܫ ܡܐܐ ܒܬܪ : ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ : ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܦܪܫ ܠܘܛ ܡܢ ܠܘܬܗ : ܐܪܝܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܚܙܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܢܬ ܒܗ ܒܬܪ ܘܚܛܝܝܢ ܛܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܨܚ ܝܛ ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐܒܪܡ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ : ܘܝܬܒ ܐܝܣܚܩ ܥܠ ܒܬܪ ܕܩܒܪܐ : ܬܡܢ ܐܬܩܒܪ ܐܒܪܗܡ ܘܣܪܐ ܐܢܬܬܗ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܫܠܚ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܫܠܚ . ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܩܪܐ ܠܗܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܐܝܟ ܫܡܗܐ̈ ܕܩܪܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܗܝ : ܘܛܡܡܘ ܐܢܝܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܒܪܡ ܒܚܙܘܐ ܘܐܡܪ ܒܬܪ : ܥܢܝܪ ܘܐܫܟܘܠ ܘܡܡܪܐ : ܗܢܘܢ ܢܣܒܘܢ ܡܢܘܬܗܘܢ̈ . ܨܚ ܟܐ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܐܡܪ ܠܝܘܣܦ ܕܗܐ ܐܒܘܟ ܐܬܟܪܗ . ܘܕܒܪ ܒܬܪ : ܘܝܡܐ ܠܗ . ܘܣܓܕ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܪܝܫ ܚܘܛܪܗ . ܨܚ ܥܕ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ : ܘܕܒܪ ܥܒܕܐ ܠܪܦܩܐ ܘܐܙܠ . ܘܐܝܣܚܩ ܐܬܐ ܡܐܬܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܘܩܡܬ ܪܦܩܐ ܘܥܠܝܡܬܗ̇̈ : ܘܝܬܒܝ̈ ܥܠ ܓܡܠܐ̈ ܘܐܙܠܝ̈
P:Gen [AB] ܝܥܩܘܒ ܘܒܬܪ ܒܢܘܗܝ̈ . ܘܐܬܐ ܝܥܩܘܒ ܠܠܘܙ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܬܪ ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܗܘܢ̈ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܥܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܦܠܓ . ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ . ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ : ܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ . ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ . ܘܐܡܪ ܦܪܥܘܢ ܠܝܘܣܦ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܚܙܝܬ ܐܦܝܟ̈ ܒܪܝ : ܕܥܕܟܝܠ ܚܝ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܥܠ ܨܘܪܗ ܬܘܒ . ܘܐܡܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܘܣܦ : ܐܡܘܬ ܡܟܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܗܦܟ : ܟܕ ܚܪܒ ܠܟܪܕܠܥܡܪ ܘܠܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܗ ܒܥܘܡܩܐ ܕܫܘܐ : ܒܬܪ ܐܗܦܟ : ܐܦ ܠܢܫܐ̈ ܐܦ ܠܥܡܐ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܣܐܒܬ : ܘܝܗܒܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܐܘܡܝܢܝ ܡܪܝ ܘܐܡܪ ܠܝ ܒܬܪ ܘܓܡܠܐ̈ : ܘܚܡܪܐ̈ . ܘܝܠܕܬ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܐ ܠܡܪܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ̈ : ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܕܘܬܢ . ܘܚܙܐܘܗܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܡܟܐ : ܘܫܡܥܬ ܕܐܡܪܝܢ ܢܐܙܠ ܠܕܘܬܢ . ܘܐܙܠ ܝܘܣܦ