simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] . ܘܐܙܠ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܐܚܘܗܝ̈ : ܘܐܫܟܚ
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ :
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ :
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ :
P:Gen [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ :
P:Gen [AB] ܝܘܡܝܢ̈ . ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ :
P:Gen [AB] ܠܝܘܣܦ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ
P:Gen [AB] : ܩܘܡ ܪܕܘܦ ܒܬܪ ܓܒܪܐ̈ : ܘܐܕܪܟ
P:Gen [AB] ܐܡܘܬ ܡܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܝܬ ܐܦܝܟ̈ ܒܪܝ
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ :
P:Gen [AB] ܠܡܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ .