simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ : ܘܕܒܪ ܥܒܕܐ ܠܪܦܩܐ ܘܐܙܠ . ܘܐܝܣܚܩ ܐܬܐ ܡܐܬܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܘܩܡܬ ܪܦܩܐ ܘܥܠܝܡܬܗ̇̈ : ܘܝܬܒܝ̈ ܥܠ ܓܡܠܐ̈ ܘܐܙܠܝ̈
P:Gen [AB] ܝܥܩܘܒ ܘܒܬܪ ܒܢܘܗܝ̈ . ܘܐܬܐ ܝܥܩܘܒ ܠܠܘܙ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܬܪ ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܗܘܢ̈ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ
P:Gen [AB] ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ : ܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ . ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ . ܘܐܡܪ ܦܪܥܘܢ ܠܝܘܣܦ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܫܠܚ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܫܠܚ . ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܛܘ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܪܒ ܒܬܪ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܗܘܐ : ܡܪܝܐ ܡܨܠܚ . ܨܚ ܣܘ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܬܬܢܝܚܬ ܩܒܘܬܐ ܒܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ ܒܬܪ . ܘܗܦܟܘ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܐܙܠܝܢ ܘܗܦܟܝܢ : ܘܚܣܪܘ ܡܝܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܐܝܬܝ ܩܐܝܢ ܡܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ . ܒܬܪ : ܘܗܘܐ ܗܒܝܠ ܪܥܐ ܥܢܐ̈ : ܘܩܐܝܢ ܗܘܐ ܦܠܚ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܚܙܝܬ ܐܦܝܟ̈ ܒܪܝ : ܕܥܕܟܝܠ ܚܝ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܥܠ ܨܘܪܗ ܬܘܒ . ܘܐܡܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܘܣܦ : ܐܡܘܬ ܡܟܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܐܡܪ ܠܝܘܣܦ ܕܗܐ ܐܒܘܟ ܐܬܟܪܗ . ܘܕܒܪ ܒܬܪ : ܘܝܡܐ ܠܗ . ܘܣܓܕ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܪܝܫ ܚܘܛܪܗ . ܨܚ ܥܕ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ̈ : ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܠܡܢܐ ܦܪܥܬܘܢ ܒܝܫܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܩܪܝܬܐ : ܘܠܐ ܐܪܚܩܘ : ܘܝܘܣܦ ܐܡܪ ܠܪܒ ܒܝܬܗ : ܩܘܡ ܪܕܘܦ
P:Gen [AB] ܕܣܐܒܬ : ܘܝܗܒܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܐܘܡܝܢܝ ܡܪܝ ܘܐܡܪ ܠܝ ܒܬܪ ܘܓܡܠܐ̈ : ܘܚܡܪܐ̈ . ܘܝܠܕܬ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܐ ܠܡܪܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܬܪܚ : ܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܢܚܘܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܬܪܚ . ܘܚܝܐ ܢܚܘܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܠܗܐ ܢܣܝ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܒܪܗܡ : ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܨܚ ܠ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܡܗ . ܨܚ ܠܓ ܘܐܘܣܦ ܐܒܪܗܡ ܘܢܣܒ ܐܢܬܬܐ : ܘܫܡܗ̇ ܩܢܛܘܪܐ . ܒܬܪ ܠܪܦܩܐ : ܘܗܘܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ . ܘܪܚܡܗ̇ : ܘܐܬܒܝܐ ܐܝܣܚܩ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܝܢܐ ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ : ܘܪܚܡܗ̇ ܠܛܠܝܬܐ : ܘܡܠܐ ܒܠܒܗ̇ ܒܬܪ ܪܒܐ ܕܐܪܥܐ ܘܕܒܪܗ̇ ܘܕܡܟ ܥܡܗ̇ ܘܨܥܪܗ̇ . ܘܢܦܩܬ ܢܦܫܗ
P:Gen [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܦܪܥܘܢ ܚܠܡ ܚܠܡܐ : ܘܗܐ ܩܐܡ ܥܠ ܢܗܪܐ . ܒܬܪ ܝܘܣܦ . ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܠܝܘܣܦ : ܘܛܥܝܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܦܬܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒܕ . ܘܫܕܪ ܒܬܪ : ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܥܣܝܪܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܥܡܠܐ ܕܐܝܕܝܢ̈ : ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܛܗ̇ ܡܪܝܐ . ܘܚܝܐ ܠܡܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ : ܡܐܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ