simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ : ܡܐܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܥܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܦܠܓ . ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ : ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ . ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܩܪܐ ܠܗܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܐܝܟ ܫܡܗܐ̈ ܕܩܪܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܗܝ : ܘܛܡܡܘ ܐܢܝܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܩܝܢܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ . ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܚܡܫ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܦܟܫܪ : ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ . ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ . ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ . ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܚܡܫ ܡܐܐ ܒܬܪ : ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ : ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܝܢܐ ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ : ܘܪܚܡܗ̇ ܠܛܠܝܬܐ : ܘܡܠܐ ܒܠܒܗ̇ ܒܬܪ ܪܒܐ ܕܐܪܥܐ ܘܕܒܪܗ̇ ܘܕܡܟ ܥܡܗ̇ ܘܨܥܪܗ̇ . ܘܢܦܩܬ ܢܦܫܗ
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ̈ : ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܠܡܢܐ ܦܪܥܬܘܢ ܒܝܫܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܩܪܝܬܐ : ܘܠܐ ܐܪܚܩܘ : ܘܝܘܣܦ ܐܡܪ ܠܪܒ ܒܝܬܗ : ܩܘܡ ܪܕܘܦ
P:Gen [AB] ܝܥܩܘܒ ܘܒܬܪ ܒܢܘܗܝ̈ . ܘܐܬܐ ܝܥܩܘܒ ܠܠܘܙ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܬܪ ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܗܘܢ̈ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ