simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܬܚܘܝ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܐ ܝܠܕܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܘܐܙܠܘ ܐܟܚܕܐ ܠܒܪܫܒܥ . ܘܝܬܒ ܐܒܪܗܡ ܒܒܪ ܫܒܥ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ : ܘܝܬܒ ܐܝܣܚܩ ܥܠ ܒܬܪ ܕܩܒܪܐ : ܬܡܢ ܐܬܩܒܪ ܐܒܪܗܡ ܘܣܪܐ ܐܢܬܬܗ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ : ܘܐܬܚܘܝ ܠܝܗܘܕܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܙܢܝܬ ܬܡܪ ܒܬܪ ܓܘܚܟܐ . ܗܐ ܫܕܪܬ ܓܕܝܐ ܗܢܐ : ܘܐܢܬ ܠܐ ܐܫܟܚܬܗ̇ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܪܡܝܬ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܥܝܢܗ̇ ܥܠ ܝܘܣܦ : ܘܐܡܪܬ ܒܬܪ ܗܘܐ . ܘܝܘܣܦ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ ܘܝܐܐ ܩܘܒܠܠܗ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܛܘ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܪܒ ܒܬܪ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܗܘܐ : ܡܪܝܐ ܡܨܠܚ . ܨܚ ܣܘ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܦܪܥܘܢ ܚܠܡ ܚܠܡܐ : ܘܗܐ ܩܐܡ ܥܠ ܢܗܪܐ . ܒܬܪ ܝܘܣܦ . ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܠܝܘܣܦ : ܘܛܥܝܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܐܡܪ ܠܝܘܣܦ ܕܗܐ ܐܒܘܟ ܐܬܟܪܗ . ܘܕܒܪ ܒܬܪ : ܘܝܡܐ ܠܗ . ܘܣܓܕ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܪܝܫ ܚܘܛܪܗ . ܨܚ ܥܕ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܚܙܢܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܬ ܠܒܪܐ ܗܝ : ܒܪܐ ܕܚܝܐ ܚܙܢܝ . ܗܐ ܗܝ ܒܬܪ ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܚܙܘܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ : ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ . ܚܙܘ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܝܘܣܦ ܕܡܝܬ ܐܒܘܗܘܢ ܘܕܚܠܘ ܒܬܪ ܠܡܨܪܝܢ ܗܘ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܘܟܠ ܕܣܠܩܘ ܥܡܗ ܠܡܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܗܦܟ : ܟܕ ܚܪܒ ܠܟܪܕܠܥܡܪ ܘܠܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܗ ܒܥܘܡܩܐ ܕܫܘܐ : ܒܬܪ ܐܗܦܟ : ܐܦ ܠܢܫܐ̈ ܐܦ ܠܥܡܐ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ . ܘܫܦܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܥܡܠܐ ܕܐܝܕܝܢ̈ : ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܛܗ̇ ܡܪܝܐ . ܘܚܝܐ ܠܡܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܣܐܒܬ : ܘܝܗܒܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܐܘܡܝܢܝ ܡܪܝ ܘܐܡܪ ܠܝ ܒܬܪ ܘܓܡܠܐ̈ : ܘܚܡܪܐ̈ . ܘܝܠܕܬ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܐ ܠܡܪܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܝܪܕ . ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܬܬܢܝܚܬ ܩܒܘܬܐ ܒܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ ܒܬܪ . ܘܗܦܟܘ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܐܙܠܝܢ ܘܗܦܟܝܢ : ܘܚܣܪܘ ܡܝܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܚܙܝܬ ܐܦܝܟ̈ ܒܪܝ : ܕܥܕܟܝܠ ܚܝ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܥܠ ܨܘܪܗ ܬܘܒ . ܘܐܡܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܘܣܦ : ܐܡܘܬ ܡܟܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܠܡܟ : ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ . ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܕܫܝܡ : ܘܢܗܘܐ ܟܢܥܢ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ . ܨܚ ܝܒ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܬܪܚ : ܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܢܚܘܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܬܪܚ . ܘܚܝܐ ܢܚܘܪ ܡܢ