simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ :
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ :
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ :
P:Gen [AB] ܐܢܝܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ :
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܚܡܫ
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ :
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ :
P:Gen [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ .
P:Gen [AB] ܘܢܦܩܬ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܕܝܢܐ ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ
P:Gen [AB] : ܩܘܡ ܪܕܘܦ ܒܬܪ ܓܒܪܐ̈ : ܘܐܕܪܟ
P:Gen [AB] : ܘܠܐ ܪܕܦܘ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܘܒܬܪ ܒܢܘܗܝ̈