simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܛܥܝܘܬܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܛܪܘܢܘܬܗ ܘܠܝܬ ܠܗ ܡܢ ܗܫܐ ܠܡܙܟܐ . ܒܬܪ ܠܗ ܚܛܝܬܐ ܕܩܢܘܡܗܼ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܝܬܝ
JulRom ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ . ܢܫܬܩܠ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܿܢܿ ܢܝܪܗܿ ܕܡܕܐܬܐ ܒܬܪ ܘܬܫܥܒܕܗܿ ܒܡܕܐܬܐܼ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܕܫܢܝܐܼ̈ . ܢܥܝܪ ܕܠܘܚܝܐ ܡܪܝܕܗܿ ܕܦܪܣ . ܒܬܪ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܠܟܘܬܐ̈ . ܫܒܘܥܐ̈ ܫܒܥܐ̈ ܕܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܘܬܦܠܘܢ ܒܚܪܒܐ ܒܐܪܥܐ ܒܬܪ ܘܐܬܗܦܟ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܚܙܘ ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ
JulRom ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ ܣܡܘ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ . ܡܢܐ ܡܠܼܟܐ ܢܬܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ
JulRom ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ ܣܡܘ ܐܢܝܢ ܚܟܝܡܝܢ̈ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ . ܡܢܐ ܡܠܼܟܐ ܢܬܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ
JulRom ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘ ܢܫܦܥ ܒܬܪ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ
JulRom ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ . ܩܪܒܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܡܟܘܢܿ ܘܟܕ ܐܬܩܪܝ ܒܬܪ ܡܢ ܗܫܐ ܕܠܡܿܢ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܡܿܠܟܐ . ܕܡܢ
JulRom ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ ܓܒܪܐܼ̈ . ܡܢܘ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡܢ . ܒܬܪ ܡܬܐܫܕ ܒܡܫܪܝܬܢܿ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܦܝܛܠܝܣ . ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ
JulRom ܛܥܝܘܬܗ . ܘܕܒܚܬܘܢ ܠܫܐܕܐ̈ ܘܠܕܝܘܐ̈ܿ . ܘܣܓܕܬܘܢ ܒܬܪ ܫܠܕܗ ܕܡܪܟܘܿܢܿ ܗܿܘ ܕܐܬܢܓܕܬܘܢ ܠܚܢܦܘܬܗܿ . ܘܐܙܠܬܘܢ
JulRom ܟܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܠܝܐܝܬ . ܘܫܠܡܘ ܗܘܘ ܠܗܕܐ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܟܣܝܐܝܬ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ ܡܢ
JulRom ܚܢܦܘܬܗ . ܘܐܢ ܫܪܟܬ ܨܐܕܘܗܝ ܚܝܒܘܬܐܼ . ܢܝܬܝܗܿ ܒܬܪ ܗܿܘ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܢ ܡܫܪܝܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܕܐܢ ܗܘܬ ܙܟܘܬܐܼ ܢܝܬܝܗܿ
JulRom ܗܿܘ ܢܝܫܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܒܗ ܗܘܼܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܢܦܘܬܗ . ܘܐܢ ܫܪܟܬ ܨܐܕܘܗܝ ܚܝܒܘܬܐܼ . ܢܝܬܝܗܿ
JulRom ܗܠܝܢ ܕܫܠܚܘ ܠܢ . ܐܢܫܐ̈ ܕܣܡܘ ܢܦܫܗܘܢ ܬܚܝܬ ܚܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐܼ . ܘܕܠܐ ܠܡ ܗܕܐܼ . ܡܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܥܡܗܘܿܢܿ ܡܢ
JulRom ܙܒܢܐ . ܫܩܠ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢܿ ܕܐܚܪܬܐ ܠܡ ܐܬܪܥܝܬܼ ܒܬܪ . ܕܠܐ ܢܬܥܕܠܘܢ ܒܗܿ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ
JulRom ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܡܡܪ[ܚ] [ܘܢܒܥܐ] ܡܢܢ ܒܥܘܬܐ . . . . . . . ܒܬܪ ܠܢ ܡܕܡ ܨܝܕ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܠܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܢ
JulRom ܕܐܬܟܪܙ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܟܘܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐܿ . ܘܩܕܡ ܡܘܙܠܬܐ ܒܬܪ ܐܦܐ̈ ܠܒܥܘܬܟܘܢܿ ܘܐܝܟܢܐ ܐܫܬܡܥ ܠܗܕܐ ܕܒܥܝܬܘܢ ܡܢܝ .
JulRom ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ ܠܐܘܚܕܢܗ ܘܝܪܬ ܬܓܗ ܘܟܘܪܣܝܗ . ܗܼܘ ܒܕܡܐ ܒܬܪ ܦܩܝܕܐ̈ ܢܝܬܝܗܿ ܠܬܒܥܬܗܿ ܕܚܘܒܬܗ ܕܡܪܗܘܢ ܕܥܢܕ . ܐܠܐ
JulRom ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ . ܘܟܐܡ ܥܠ ܒܙܬܐ ܕܢܨܪܝܐܼ̈ . ܗܕܡ ܗܕܡ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܢܬܬܓܪ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܡܪܚ
JulRom ܕܗܘܝ̈ ܗܠܝܼܢ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܠܫܒܘܪ . ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܒܬܪ ܡܠܟܘܢ̈ ܬܩܝܦܢ ܕܐܟܘܬܗ̣ ܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܝܘܡܝ̈ ܥܠܡܐ . ܘܡܢ