simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܒܗܕܐ ܟܢ ܫܕܪܬ ܒܬܪ ܥܒܪܝܬܐ . [10]ܩܪܬܗ
IšoMerv:ComOT ܡܫܐܠ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܕܐܫܬܕܝ ܡܘܫܐ ܝX
IšoMerv:ComOT Xܡܝܪܐܝܬ ܡܢ ܠܒܗ ܒܬܪ ܗܟܢ . ܡܦܫܩܢܐ̣
IšoMerv:ComOT ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܀
IšoMerv:ComOT ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܨܪܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܗܟܢ ܠܚܡܐܝܬ .
IšoMerv:ComOT ¹ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܡܪܘܛܐܝܬ ܘܒܪܥܝܢܐ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ⁵ܥܡܐ ܠܡܘܫܐ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ
IšoMerv:ComOT ܆ ܐܘ ܟܕ ܒܬܪ ܫܡܐ ܘܢܨܚܢܐ ܪܕܦܝܢ
IšoMerv:ComOT ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܒܬܪ ܕܢܩܫܘ ܬܡܢ ܡܫܟܢܝܗܘܢ̈
IšoMerv:ComOT ܡܬܓܪܦܝܢ ܝ ܗܘܘ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܐ ܡܨܪܝܬܐ ܇
IšoMerv:ComOT ܠܡܪܝܐXܦܐܝܐ ܆ ܘܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܡܪܝܡ . ܘܡܢ
IšoMerv:ComOT ܐܪܥܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܛܒܥܘ ܦܣܟܘܣ
IšoMerv:ComOT ܒܡܨܪܝܢ ܕܠܐ ܪܕܦܘ ܒܬܪ ܝܣܪܝܠ . ܟܕ
IšoMerv:ComOT ܟܕ ܢܦ̣ܩ ܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܝܣܪܝܠ . ܘܒܗ
IšoMerv:ComOT ܦܫܬ ܥܩܒܬܐ ܕܫܪܟܢܗܝܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ XX ܕܐܠܗܐ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܐܬܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܨܘܡܗ
IšoMerv:ComOT ܕܕܝܬܩܐ . ܕܬܠܬ̣ ܒܬܪ ܕܕܩܗ ܠܥܓܠܐ .
IšoMerv:ComOT ܇ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈